Het Europees Hof van Justitie te Luxemburg Hof heeft vandaag prejudiciële vragen van de Nederlandse Hoge Raad beantwoord en arrest gewezen in een zaak welke was aangespannen door Stichting Brein.

14-06-2017 10:02

In een zaak aangespannen door de Stichting Brein en ingevolge daarvan een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 13 november 2015, ingekomen bij het Hof op 18 november 2015, is tussen partijen vandaag 14 juni 2017 de beslissing uitgesproken en arrest gewezen.  

 

Het begrip „mededeling aan het publiek”, in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een peer-to-peernetwerk te delen, hieronder valt.

 

Bron : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=235223