Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat Belgische belastingheffing over inkomsten uit onroerende zaken in strijd is met het EU-recht omdat aan in België gelegen onroerende zaken een andere belastbare grondslag wordt gelegd dan vastgoed buiten België.

16-04-2018 08:36

Het Koninkrijk België is zijn verplichtingen krachtens artikel 63 VWEU en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 niet nagekomen, doordat het bepalingen heeft gehandhaafd volgens welke, voor de raming van de inkomsten betreffende onroerende goederen die niet worden verhuurd, dan wel worden verhuurd aan ofwel natuurlijke personen die de betrokken goederen niet voor hun beroep gebruiken, ofwel rechtspersonen die deze goederen ter beschikking stellen van natuurlijke personen voor particuliere doeleinden, de belastbare grondslag wordt berekend op basis van de kadastrale waarde voor de onroerende goederen die op het nationale grondgebied zijn gelegen, en op basis van de reële huurwaarde voor die welke in het buitenland zijn gelegen.

 

Het arrest werd gewezen op 12 april 2018 en is te lezen op:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200966&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=642319

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 april 2018