Hoorzitting 14 oktober 2016 bij bestuur Veiligheidsregio Twente in de vuurwerkrampzaak. De zaak is op de agenda gezet door de heren Bakker en Paalman via een Awb-procedure. Alvorens te beslissen op bezwaarschriften wordt eerst een hoorzitting gehouden.

28-09-2016 16:37

Tijdens de hoorzitting die op14 oktober 2016 zal plaatsvinden om 15.00 uur op het Twentehuis aan de Nijverheidstraat 30 te Enschede zal het bezwaarschrift van de heren Paalman uit Rijssen en Bakker uit Enschede worden behandeld.  Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het dagelijks bestuur van de Veilighedsregio Twente van 24 mei 2016.

 

Aan de orde is gesteld door reclamanten dat van een getuige is vernomen  dat er wel degelijk een aanvalsplan is geweest op en voor 13 mei 2000 ondanks de verklaring van de brandweercommandant bij de Commissie Oosting dat er geen aanvalsplan was. Bewijsstukken zijn reeds in een andere procedure  overgelegd bij het huidige College van B. en W. van Enschede.

 

Mede in verband hiermee achten reclamanten het van belang dat de voorzitter van de hoorcommissie dhr. Mans oproept om te verschijnen op de  hoorzitting om te worden gehoord omdat de bevoegdheid m.b.t. de brandweer van het College van B. en W. op 1 oktober 2010 is overgeheveld naar het het bestuur Veiliheidsregio Twente (VRT) incluis het archief. 

 

Tot op heden ontbreken er brandweerdossiers die door reclamant Bakker was opgevraagd bij B. en W. van Enschede. Het motief van beide reclamanten is waarheidsvinding. 

 

Zie ook : www.rudiebakker.nl en www.vuurwerkramp.nl

 

===================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 28 september 2016