Ingebrekestelling gemeente Enschede en aankondiging dwangsom in de vuurwerkrampzaak

20-01-2017 17:55

Wegens weigering gevraagde afschriften te verstrekken m.b.t. de gebeuretenissen voor, op en na 13 mei 2000 is de gemeente Enschede formeel ingebreke gesteld onder aankondiging van een dwangsom.

 

De raadsman van client dhr. R.J. Bakker uit Enschede diende bij B. en W. van Enschede op 9 november 2016 een rekest o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Wet Openbaarheid van Bestuur juncto Archiefwet in om afschriften te verkrijgen van documenten, aantekeningen, emailverkeerafschriften enz. m.b.t. de gemeentelijke besluitvorming om meteen na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in gezamenlijkheid met de Rijksoverheid ( Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en het dagelijks bestuur provinciaal bestuur van Overijssel te komen tot een instellingsbesluit t.b.v. een onafhankelijk onderzoek. Het instellingsbesluit d.d. 26 mei 2000 is gepubliceerd in de Staatscourant op 29 mei 2000, nr. 103. 

 

In geduid rekest werd toegelicht dat alstoen daardoor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) werd geïnstalleerd. Het verstrekken van informatie kan niet worden geweigerd omdat publicatie en beoordeling van documenten op dit moment de voornoemde onderzoekscommissie niet meer kan belemmeren in het uitoefenen van haar controlerende taak omdat het instellingsbesluit op 14 mei 2001 is ingetrokken. Verwezen is naar de mededeling van BZK in de Staatscourant 29 mei 2001, nr. 101

 

Tevens werd in het rekest van 9 november 2016 verzocht door dhr. Bakker voornoemd om afschriften van alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) die is gevoerd vanaf 1998 tot 2005 met de eigenaar van de grond en opstallen locatie SE Fireworks BV aan de Tollenstraat te Enschede, respectievelijk diens advocaat en met diens onteigenings-en planschade adviseur alsmede alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) die is gevoerd vanaf 1998 tot 2005 met de eigenaren van SE Fireworks VOF zijnde de huurders en drijvers van de inrichting (SE Fireworks VOF) Tollenstraat te Enschede, respectievelijk hun advocaten en/of een BV van een advocaat.

Gelijktijdig werd op 9 november 2016 verzocht om alle afschriften van documenten die vallen buiten het wobverzoek zoals geduid in de uitspraak d.d. 8 november 2016  AWB 16/2041 5e alinea van de Rechtbank Overijssel.

 

Na een verdagingsbesluit gaf het dagelijks bestuur van Enschede aan Bakker uiterlijk 19 januari 2017 de beschikking tegemoet kon zien

 

Ook na  verdaging werd op 19 januari 2017 geen beschikking op voornoemd rekest door Bakker ontvangen. Het gemeentebestuur is formeel in gebreke gesteld. Wanneer niet (alsnog) binnen twee weken een beschikking op het rekest van 9 november 2016 wordt genomen is de gemeente Enschede een dwangsom verschuldigd. De zaak zal dan meteen aan de rechter worden voorgelegd. 

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 januari 2017