Openbaarmaking Instellingsbesluit-stukken n.a.v. de Enschedese vuurwerkramp verdaagd tot 19 januari 2017. Wat is wel aan stukken geduid en welke stukken niet?

16-01-2017 12:17

Dhr. R.J. Bakker uit Enschede heeft bij ingediend rekest van 9 november 2016 de gemeente Enschede als eerste partij verzocht om vrijgave van alle stukken m.b.t. de gemeentelijke besluitvorming om meteen na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in gezamenlijkheid met de rijksoverheid ( Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en het dagelijks bestuur provinciaal bestuur van Overijssel te komen tot een instellingsbesluit t.b.v. een onafhankelijk onderzoek. Het instellingsbesluit is op 26 mei 2000 gepubliceerd in de Staatscourant op 29 mei 2000, nr. 103.  

 

TOELICHTING: Alstoen werd daardoor de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. Het verstrekken van informatie kan niet worden geweigerd omdat publicatie en beoordeling van documenten op dit moment de voornoemde onderzoekscommissie niet meer kan belemmeren in het uitoefenen van haar controlerende taak omdat het instellingsbesluit d.d. 14 mei 2001 is ingetrokken.  Zie Staatscourant 29 mei 2001, nr. 101 / BZK mededeling

 

Tevens verzocht dhr. Bakker om afschriften van alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) die is gevoerd vanaf 1998 tot 2005 met de eigenaar van de grond en opstallen locatie SE Fireworks aan de Tollenstraat te Enschede, respectievelijk diens toenmalige advocaat en diens en diens toenmalige onteigenings-en planschade adviseur. Gelijktijdig is verzocht om alle correspondentie vanaf 1998 tot 2005 tussen de gemeente Enschede en de eigenaren van SEF-VOF alstoen de huurders drijvers van de inrichting (SE Fireworks) Tollenstraat te Enschede, respectievelijk de advocaat en/of respectievelijk diens BV.

 

Bij onvoldoende vrijval zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Provinciaal Bestuur Overijsel als tweede en derde partij in het instellingsbesluit in rechte worden betrokken.

Tevens is verzocht om alle afschriften van documenten die vallen buiten het wobverzoek zoals geduid in de uitspraak d.d. 8 november 2016  AWB 16/2041 5e alinea.

 

In vervolg daarop heeft bij schriftuur van 15 december 2016  de Directeur Concernstaf namens het huidige Dagelijks Bestuur van de gemeente Enschede de te nemen beschikking verdaagd tot 19 januari 2017. In dat rekest had de heer R.J. Bakker uit Enschede verzocht om afschriften van documenten aantekeningen, emailverkeerafschriften enz. van de gemeente Enschede m.b.t. de gemeentelijke besluitvorming om meteen na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in gezamenlijkheid met de rijksoverheid ( Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en het dagelijks bestuur provinciaal bestuur van Overijssel te komen tot een instellingsbesluit van 26 mei 2000 t.b.v. een onafhankelijk onderzoek 

Middels dat instellingsbesluit  werd daardoor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) geïnstalleerd. Het verstrekken van informatie kan niet worden geweigerd omdat publicatie en beoordeling van documenten op dit moment de voornoemde onderzoekscommissie niet meer kan belemmeren in het uitoefenen van haar controlerende taak omdat het instellingsbesluit d.d. 14 mei 2001 is ingetrokken waarvan publicatie is verschenen in de Staatscourant van 29 mei 2001, nr. 101 / BZK

 

Gelijktijdig werd  verzocht om afschriften van alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) vanaf 1998 tot 2005 met de eigenaar van de grond en opstallen locatie SE Fireworks aan de Tollenstraat te Enschede, respectievelijk zijn advocaat en zijn onteigenings-en planschade adviseur alsmede alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) die is gevoerd vanaf 1998 tot 2005 met de exploitanten van SE Fireworks VOF (ex werknemers van SE Fireworks BV )  respectievelijk hun beide advocaten  en/of een  BV.

 

Ook dient B. en W. van Enschede uiterlijk 19 november 2017 te beschikken t.a.v. alle afschriften van documenten die vallen buiten de zaak zoals geduid in de uitspraak d.d. 8 november 2016  AWB 16/2041

 

Zie ook: https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 januari 2017