Invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming verschuift naar 1 januari 2017. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet

03-10-2016 07:15

Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet (Wnb) ?  Een eerste opinerende analyse binnenkort op deze site !