Is advocatentuchtrecht kluchtrecht ?

16-02-2017 11:25

Deze vraag kwam boven drijven bij het lezen van het artikel op rechtenforum.nl gisteren 15 februari 2017 waarbij wordt gerelateerd aan een beslissing van het

Hof van Discipline van 30 januari 2017 m.b.t. een 11 jaar slepende rechtszaak.

 

Is deze beslissing van het HvD slechts een topje van de ijsberg over het disfunctioneren van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in het resorts Rotterdam, Den Haag en de Raad van Discipline in Den Haag, en in het bijzonder de voormalige Deken ?

 

Het HvD is gehouden aan een litigieus dekenonderzoek en eerdere beslissing van de RvD Den Haag. De beslissing van het HvD maakt niet de feiten duidelijk van een meer dan 11 jaar slepend tuchtrechtelijk geschil vanwege het vorderen van overlijdensschade. Het is onmogelijk gebleken om dekenonderzoeken bij de RvD en HvD ter discussie te stellen.

 

Desloover verweert zich dat de klachten zich richten tegen het systeem van het dekenale toezicht. Voor het verweer van Desloover ontbeert in het tuchtrechtelijk proces aan elke feitelijke grondslag. Desloover miskent dat het juist gaat over het handelen en nalaten inzake zijn persoonlijk functioneren als deken en in strijd met de wet handelde, in casu artikel 46c lid 2.

 

Het dekenonderzoek heeft onmiskenbaar aangetoond, in een meer dan 11 jaar slepende tuchtrechtelijke procedure, extreem partijdig te zijn en op grove wijze het maatschappelijk vertrouwen in de advocatuur heeft geschonden. De Advocatenwet is duidelijk (Artikel 46c lid 2, oud stelt nadrukkelijk: 'De deken stelt een onderzoek in naar elke bij hem ingediende klacht'). Maar dat heeft voor opeenvolgende dekens in de ressorts Rotterdam en Den Haag redenen daar heel selectief mee om te gaan met een vooringenomen en eenzijdig partijdig beroep op hun beleidsvrijheid. Van een onafhankelijk klachtenonderzoek op basis van feiten en omstandigheden is geen sprake.

 

Opeenvolgende dekens hebben vanaf 2005, in het bijzonder in de resorts Rotterdam en Den Haag in deze zaak cruciale feiten en omstandigheden van de klachten jarenlang buiten tuchtrechtelijk onderzoek gelaten. Feiten en omstandigheden die nadelig zijn voor de beklaagde advocaten/dekens zijn willens en wetens onbehandeld gebleven en niet weersproken. Daarmee hebben dekens de tuchtgerechten misleid.

 

Het gaat is deze slepende zaak ook over het moraal van de advocatuur en de basale beginselen van de rechtsstaat, die ook voor advocaten en hun tuchtrecht zou moeten gelden. Ook voor de dekenale ambtsvoorganger van de deken in deze tuchtzaak. Zowel de deken alswel diens ambtsvoorganger(s) hadden zich moeten realiseren dat met het aanvaarden van mr. D in een dubbelfunctie van deken en (partijdige) advocaat als zijn rechtsbijstand verlener van C, het vertrouwen in de advocatuurlijke tuchtrecht en de daaraan verbonden tuchtrechtspraak ernstig gevaar zou lopen inzake ethiek en integriteit. D en zijn confrère van de Orde Den Haag begaven zich later willens en wetens opnieuw op glad ijs in deze tuchtzaak door wederzijdse tuchtklachten tegen hun te onderzoeken.

 

Ook heeft het HvD in haar beslissing niet meegewogen dat een deken de hoeder is van de balie en daarmee het vertrouwen in de hele advocatuur heeft geschaad. Desloover is met de beslissing van het HvD wel heel erg gemakkelijk vanaf gekomen met een waarschuwing. Het HvD geeft daarmee een verkeerd signaal af naar de maatschappij en politiek en draagt niet bij tot herstel van vertrouwen in een eigen advocatuurlijke rechtspraak. Een stevigere disciplinaire sanctie zou meer maatschappelijk recht doen aan de ernst van de misdraging van een toezichthouder, in casu mr D, op de advocatuur en het recht op een eigen tuchtrecht. Het HvD heeft echter hierin een discretionaire bevoegdheid om hierin te beslissen.

 

Deze zaak verdient brede politieke, maatschappelijke en in het bijzonder media aandacht om diep ingewortelde misstanden in het dekenale advocatenluchtrecht en de daaraan verbonden tuchtrechtspraak aan de orde te stellen, aldus valt te lezen op https://rechtenforum.nl/forum/thread/title/Advocaten+tuchtrecht+is+advocaten+kluchtrecht/t/45773/ met reacties.

 

Zie ook : 

11 april 2016   Raad van Discipline     https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TADRSGR_2016_71

 

30 jan. 2017    Hof van Discipline       https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TAHVD_2017_16     

 

1 febr. 2017   Annotatie Advocatie      https://www.advocatie.nl/hof-van-discipline-waarschuwt-deken-

                                                       voor-dubbele-pet-klachtzaak

 

1 febr. 2017   Column Adv.blad          https://www.advocatenblad.nl/?p=95677

 

Wordt vervolgd !