Is er binnen het advocatentoezicht sprake van een ontoelaatbare dubbele-petten functie ?

02-05-2018 08:35

Is, nu de Deken zowel advocaat en gelijktijdig ondernemer, poortwachter van de Orde van Advocaten en tuchtrechtelijk en bestuursrechtelijk toezichthouder is en het feit dat een Deken niet alleen advocaat ook gelijktijdig  curator kan zijn en plv-rechter en de wetgever de handhaving en toezicht op naleving van de wetgeving en daarbij behorende verordeningen neerlegt middels de Advocatenwet bij het 1-mans-bestuursorgaan Deken er daardoor sprake van een ontoelaatbare dubbele-petten functie?

 

Op deze site werd reeds gewezen op een uitspraak Hof van Discipline 30 januari 2017. Deken van Orde van Advocaten met 2 petten op. Rolvertroebeling en onaanvaardbare vermenging binnen het Nederlandse advocatentoezicht. Hoger beroep gegrond. 

 

In casu betreft het hier een zaak (zeer ernstig ongeval) van een rechtzoekende die al speelt vanaf 1998. Ter verkrijging schadevergoeding voerde rechtzoekende procedures o.a. tegen zowel zijn eigen advocaat alswel de advocaat van de tegenparij en tegen de Deken.

 

De vraag die rijst is of er een systeemfout in de Nederlandse advocatenwet zit ten nadele van justitiabelen. Daarnaast rijst de vraag of  het Nederlandse advocatentoezicht niet conflicteert met het Europese mededingingsrecht.

 

Steller dezes is van mening dat een Deken bij zijn benoeming niet gelijkertijd advocaat kan blijven. Tevens dient een benoemde Deken terstond een overzicht te geven van partijnamen van alle  lopende zaken die hij/zij als advocaat in de portefuille heeft zitten. Het nieuwe College van Toezicht op de Advocatuur welke is aangetreden op 1 januari 2015 dient geen voorzitter te hebben zijnde de Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is anno 2018 niet meer aan justitiabelen uit te leggen. Justitiablen moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat de arrondissementsdeken in alle objectiviteit toezicht houdt op alle advocaten, kantoren praktijkvennootschappen en samenwerkingsverbanden in zijn arrondissement. 

 

Daarnaast dienen de Dekens ingediende klachten tegen deze advocaten, ongeacht de ernst en omvang van de onderliggende kwestie, objectief te onderzoeken en te behandelen. Daarom dient bij de benoeming tot Deken zij alsdan terstond alle ander functies neer te leggen. 

Uitspraak : https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TAHVD_2017_16