Is er in de vuurwerkrampzaak een relatie tussen Binnenstedelijke VINEX-locatie Groot Roombeek en het vertrouwelijke Wvg-besluitvormingsproces van juni 1997 ? Pleidooi voor parlementaire enquête naar vuurwerkramp.

30-03-2018 16:25

Om die vraag beantwoord te krijgen werd op 5 januari 2018 een daartoe strekkend Wvg-openbaarmakingsrekest ingediend bij de toenmalige Enschedese gemeenteraad om afschriften te verkrijgen van het volledige  raadsbesluit d.d. 2 juni 1997 nr. VII  D  1 en alle daarbij behorende stukken alsmede afschrift van de openbare publicatie.

 

Op 30 januari 2018 voldeed de gemeenteraad gedeeltelijk aan het openbaarmakingsverzoek en gedeeltelijk niet. Tegen het gedeeltelijk niet openbaar maken werd d.d. 9 februari 2018 een Awb-procedure opgestart en werd op grond van het toepasselijk recht verzocht om de ontbrekende stukken zijnde:

1 publicatie TC-Tubantia

2 notulen van de raadsvergadering besloten gedeelte

3 notulen van de raadscommissievergaderingen

4 Besluit om raadsleden geheimhouding op te leggen.

 

Bij tussenbesluit van de gemeenteraad d.d. 6 maart 2018 werd nog 16 blz. aanvullende stukken overgelegd aan de raadsman van de heer Bakker waarop de raadsman repliceerde: Gemeenteraad, u schrijft dat u het gevraagde van de raadsvergadering verslag van 2 juni 1997 had bijgevoegd. Echter deze waren  niet bijgesloten door de beh. ambtenaar, waarvan akte !

 

De Enschedese gemeenteraad zond de besluitenlijsten doch de gevraagde notulen ontbraken wederom terwijl die er wel zijn aldus de telefonische mededeling van de bezwaarschriftensecretaris d.d. 6 maart 2018.

 

Tevens ontbrak de gevraagde publicatie van TC-Tubantia. De gemeenteraad meldt wel dat deze niet gearchiveerd zou zijn doch dat zij wel de concepttekst voor de publicatie zou hebben gevonden in de archieven doch de concepttekst sluiten zij niet bij.

 

Vervolgens meldt de gemeenteraad dat de besluiten omtrent geheimhouding van stukken en behandeling achter gesloten deuren in raads- en commissievergadering van respectievelijk 2 juni 1997 en 28 mei 1997 niet heeft aangetroffen en dus niet kunnen worden verstrekt. Zoals reeds aangegeven zijn de notulen van de raadsvergadering van 2 juni 1998 niet overgelegd en de notulen van de commissievergadering wel doch niet het deel welke gaat over het nemen het litigieuze aanwijzingsbesluit Wvg waarvan op grond van de WOB om is verzocht.  

 

Punt 4 is om voor reclamant Bakker onbegrijpelijke redenen cryptisch door de gemeenteraad opgesteld. Bakker ziet uitnodiging voor de hoorzitting z.s.m. tegemoet.

Om onbegrijpelijke redenen heeft de oude raad helaas de zaak over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild. Nieuwe gemeenteraad zet op uw raadsagenda :  Pleidooi voor parlementaire enquête  naar vuurwerkramp.

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 30 maart 2018