Is in het strafrechtelijk onderzoek van de vuurwerkramp-zaak opzettelijk de rechterlijke macht misleid ?

11-01-2016 09:29

De meervoudige kamer sector bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel te Zwolle behandelde in de zitting van 7 januari 2016 de door dhr. R.J. Bakker uit Enschede aangespannen beroepszaak wegens de weigering van de korpschef nationale politie om het volledige BIZ-rapport politie Gelderland Midden d.d. 25 augustus 2004 met 37 bijlagen openbaar te maken.

 

De korpschef werd bijgestaan door de Landsadvocaat uit Den Haag en dhr. Bakker door gemachtigde dhr. J.P.E. Baakman van Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen.

 

De Landsadvocaat beriep zich o.a. op de uitzonderingsbepalingen van de toepasselijke wet. Zijdens dhr. Bakker werd o.a. de rechtbank voorgehouden dat er geen strafrechtelijke onderzoeken meer liepen en inmiddels na 15 jaar het maatschappelijk belang van volledige openbaarheid en waarheidsvinding groter was dan het beweerdelijke gestelde geheimhoudingsbelang  van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  https://rudibakker.nl/pdf/WOB/07_01_2016/pleitnota.pdf

 

De eisende partij Bakker bracht een rapport van 9 november 2015 met 7 bijlagen in geding afkomstig van ex-tolteam rechercheur Jan Paalman  en op dinsdag 22 december 2015 werd een rapport voorlopige bevindingen –maatschappelijk belang openbaarmaking  BIZ rapport 25 augustus 2004 (17 blz. + 67 noten) van dhr. P.K.T.J. van Buitenen, lid stichting Expertgroep Klokkenluiders aan het procesdossier toegevoegd.

 

Op blz. 5 onder punt 1.5  van het rapport van staat o.a. te lezen : Zo komt het BIZ in zijn laatste tussen rapportage tot de zeer ongebruikelijke werkhypothese die stelt (citaat) :  “Verantwoordelijken en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek contra de verdachte A.dV. hebben binnen dit strafrechtelijk onderzoek opzettelijk de rechterlijke macht misleid”. Deze werkhypothese zou volgens het BIZ het uitgangspunt moeten zijn van een strafrechtelijk vervolgonderzoek (zie noot 23 van het rapport d.d. 22 december 2015 van dhr. van Buitenen) https://rudibakker.nl/pdf/WOB/07_01_2016/deskundigenrapporten.pdf

 

Ten aanzien van deel m.b.t. het strafrechtelijke onderzoek na 13 mei 2000 t.a.v. positie en stand van onderhandelingen met de gemeente Enschede voor 13 mei 2000 wordt binnen afzienbare tijd een hoorzitting gehouden bij een ander bestuursorgaan ( College van Procureurs-Generaal ) https://emls.webnode.nl/news/in-enschedese-vuurwerkramp-wordt-verzocht-om-toepassing-van-artikel-162-van-het-wetboek-van-strafvordering/

 

Zie ook de brondocumenten-website : www.devuurwerkramp.nl  

https://devuurwerkramp.nl/brondocumenten/wob/WOB_BIZ_07_01_2016_pleitnota.pdf  

https://devuurwerkramp.nl/brondocumenten/wob/WOB_BIZ_07_01_2016_deskundigenrapporten.pdf

 

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 11 januari 2015