Kan een nationale rechter uit een EU-lidstaat ingevolge artikel 267 van het VWEU prejudiciële vragen stellen aan het HvJEU over de uitlegging van het EVRM?

08-05-2018 10:34

Die vraag komt aan de orde in de Post-Salduz-rechtspraak van de Hoge Raad en wel in het belangrijke arrest van 22 december 2015 inzake de aanscherping van de regels betreffende het recht op rechtsbijstand. Wie heeft er gelijk heeft, de Hoge Raad of de A-G, inzake de mogelijkheid van een prejudicieel verzoek aan het Hof over de interpretatie van het EVRM.