Klokkenluiders kunnen bescherming ontlenen aan de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Het standaard-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hierover is het Guja-arrest uit 2008

23-05-2018 16:29

Klokkenluiders kunnen bescherming ontlenen aan de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Het standaard-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het zogeheten Guja-arrest uit 2008. Ook bij herhaling van sanctie wordt werderom verdragsschending uitsgesproken. 

Zie : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-181203%22]}

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 23 mei 2018