LUXEMBURG - Europese Hof van Justitie heeft oordeel geveld in de 2e-zaak van de heer Schrems tegen Facebook in een prejudiciële verwijzing.Nu ging Privacy Shield onderuit.

17-07-2020 16:44

Safe Harbor ging 4,5 jaar geleden juridisch onderuit-ging. Gisteren 16 juli 2020 trof het opvolgende systeem het zogeheten Privacy Shield het zelfde lot. 

Prejudiciële verwijzing – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7, 8 en 47 – Verordening (EU) 2016/679 – Artikel 2, lid 2 – Werkingssfeer – Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen voor commerciële doeleinden – Artikel 45 – Adequaatheidsbesluit van de Commissie – Artikel 46 – Doorgifte met passende waarborgen – Artikel 58 – Bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten – Verwerking van de doorgegeven gegevens door de overheidsinstanties van een derde land voor doeleinden van nationale veiligheid – Beoordeling van de gepastheid van het door een derde land gewaarborgde beschermingsniveau – Besluit 2010/87/EU – Modelbepalingen inzake bescherming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen – Passende waarborgen geboden door de verwerkingsverantwoordelijke – Geldigheid – Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 – Gepastheid van de bescherming geboden door het Europese Unie-Verenigde Staten-privacyschild – Geldigheid – Klacht van een natuurlijk persoon wiens persoonsgegevens zijn doorgegeven vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten”

 

Bron : Curia.Europ.EU

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9710063

 

==========

Opm.:EMLS

 

Zie ook : 

https://emls.webnode.nl/search/?text=schrems&type=2

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 juli 2020