Na de Bondsdag keurt nu ook de Duitse Bondsraad de plannen tot het invoeren van tol op de snelwegen goed. Dit Duitse plan houdt in dat automobilisten vanaf 2019 tol gaan betalen op de Duitse snelwegen.

10-04-2017 15:21

Vier landen, waaronder Nederland, zijn actief bezig om de invoering van de Duitse tol te voorkomen. 

 

Voorgeschiedenis.

 

De oorspronkelijke regel tot Duitse tolheffing werd aangenomen in 2015. Door middel van deze regeling kregen Duitse automobilisten de mogelijkheid om hun tolbijdrages af te trekken van de te betalen verkeersbelasting. Omdat buitenlandse automobilisten niet de kans werd geboden dit zelfde voordeel te genieten, spande de Europese Commissie een inbreukprocedure aan tegen Duitsland op grond van de Europese non-discriminatieregels. De Commissie schortte deze procedure op nadat zij een akkoord had bereikt met Duitsland over het aanpassen van de tolregelgeving.

 

Echter, het Europees Parlement besloot alsnog dat het invoeren van het Duitse tolheffingssysteem alsnog zal leiden tot discriminatie, waardoor Duitsland toch het EU non-discriminatiebeginsel schendt. Het Europees Parlement verzocht de Commissie daarom om uitleg. De Europarlementariërs vroegen zich af of het bereikte akkoord over het wijzigen van de regels tussen de Commissie en Duitsland wel was om de inbreukprocedure van de Commissie op te schorten.

 

Discriminatoir

 

Volgens het Europees Parlement zijn de tolregels nog altijd in strijd met het Europese verbod op discriminatie. De Duitse automobilisten krijgen vooralsnog geen bijkomende last opgelegd, hierdoor ontstaat er een indirecte discriminatie op basis van nationaliteit. Wanneer bijvoorbeeld een Nederlandse automobilist over de Duitse wegen rijdt, zal hij of zij in verhouding meer moeten betalen dan een Duitse automobilist.

 

Een nieuwe versie van de Duitse tolwetgeving is eind maart goedgekeurd door de Duitse Bondsraad. De Bondsraad is vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen, dat via dit orgaan deel neemt aan het wetgevingsproces. Hiervoor keurde de Bondsdag het nieuwe wetsvoorstel reeds goed. Voor buitenlanders bestaat er nu een keuze tussen verschillende tarieven, over verschillende periodes (een paar dagen, twee maanden, een jaar).

 

Gang naar het Hof van Justitie van de EU

 

De Nederlandse minister Schultz stelt dat de Duitse tolheffing discriminerend is en ze overweegt daarom juridische stappen te nemen. Nederland wordt hierin gesteund door onder andere de minister van Verkeer in Oostenrijk. Deze minister  heeft al aangegeven dat hij naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stapt om protest aan te tekenen. Ook België en Luxemburg zijn voornemens te voorkomen dat de Duitse tolregeling van kracht zal gaan. Daarom organiseren de vier landen een overleg op 7 juni omtrent het tegenhouden van de Duitse tol. De dag daarop vindt een vergadering van de Raad van Europa over transport plaats.

 

Duitse grensregio’s zelf de dupe?

 

De minister voor Transport van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts verwacht dat wanneer de tol wordt ingevoerd, dit ten koste zal gaan van het bedrijfsleven in de Duitse grensregio’s. Bedrijven die exporteren over de grens, of grenswerkers zullen vooral de dupe worden van de tol. De minister hoopte dat er een uitzondering gemaakt zou worden voor de grensregio’s en deze wegen dus tolvrij zouden blijven.

 

Europese Commissie

 

Het is de taak van de Commissie om er op toe te zien dat er geen discriminatie van buitenlandse automobilisten plaatsvindt. Daarom heeft de Commissie aangegeven de nieuwe regels omtrent tolheffing te toetsen aan het Europese recht. Minister Schultz wacht waarschijnlijk nog met een gang naar de Europese rechter tot de beoordeling van de Commissie.

 

BRON: Europadecentraal.nl 

https://europadecentraal.nl/europese-ster/de-europese-ster-nr-864/#opnieuw-stampei-duitse-tolwegen

 

Zie ook: https://emls.webnode.nl/search/?text=tolheffing 

 

 =============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen. 10 april 2017