Nederlandse Eerste-Kamerlid (in Nederland senator genoemd) is naast senator gelijktijdig advocaat en eigenaar van een adviesbureau.

25-09-2018 10:14

Het kamerlid stemde voor het wetsvoorstel WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) terwijl het adviesbureau van het kamerlid de Nederlandse minister van volksgezondeheid in 2013 daarover heeft geadviseerd. Het wetsvoorstel werd met 37 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomen. 

Zie ook : www.ftm.nl

 

Opm.: EMLS 

Een advocaat behoort geen deel uit te maken van de wetgevende macht. Elke advocaat krijgt t.b.v. justitiabelen te maken met de verhandelingen in de Eerste- en Tweede Kamer van de toepasselijke wet. (parlementaire geschiedenis)

 

Aanv. Opm. EMLS.:

In Nederland bestaat de mogelijkheid voor een advocaat om tevens gelijktijdig de functie van rechter-plaatsvervanger en raadsheer-plaatsvervanger te bekleden bij respectievelijk de Rechtbank en het Gerechtshof. Dit brengt met zich mee voor jutitiabelen een objectief gerechtvaardigde vrees dat Rechtbank en/of Gerechtshof Hof niet onpartijdig is ?  Reeds de schijn van partijdigheid levert schending van art 6 EVRM op. Hoe geschiedt ambtshave de controle en hoe transparant is deze. Wie benoemt wie bij aanwijzing (Recofa) van curatoren bij grote faillissementen ? Vooral in grotere zaken zowel binnen het bestuursrecht, insolventierecht, belastingrecht  en strafrecht treden vaak meerdere advocaten c.q. advocatenkantoren op al of niet in samenwerkingsverband. met allen eigen advocatenkantorenbelangen en/of advocaten-samenwerkingsverbanden. Hoe toetst de rechtbankbesturen en zijn de rechtbank- aanwijzingsbesluiten te doorgronden ? 

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 25 september 2018