Nederlandse Orde van Advocaten of Nederlandse Pikorde ?

05-06-2014 18:28

De bekende advocaat en voormalig luchtnacht kapitein Meindert S.  voert reeds dertig jaar een juridische strijd tegen de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands bodem. Hij wordt op handen gedragen door zijn clientèle waaronder vredesactivisten.

 

Bij Nederlands hoogste rechtscollege de Hoge Raad bestreed hij de  rechtmatigheid van het opslaan van massavernietigingswapens. Medio december 2001 besliste het hoogste rechtsorgaan over een aanklacht van de Juristen voor de Vrede waarbij het rechterlijk oordeel over de rechtmatigheid van het gebruik van kernwapens door de Hoge Raad werd bevestigd.

 

Mr. Meindert S. bleef nadien als bevlogen advocaat optreden voor activisten ook m.b.t. zaken slaande op mogelijke burgerlijke ongehoorzaamheid ter zake gepleegde “acties” op de Nederlandse vliegbasis Volkel waar kernwapens lagen opgeslagen.

 

Een rechter was het met de bewoordingen die mr. Meindert S koos niet eens en klaagde daarover bij de Deken te Den Haag mr. Bas M. die een tuchtrechtelijke procedure bij de Raad van Discipline inleidde tegen de advocaat  o.a. wegens beweerdelijk te weinig eerbied voor de Rechterlijke macht en misbruik van toga wegens poneren van "activistische stellingen”.

 

Tijdens de zitting bij de Raad van Discipline bij het Paleis van Justitie aan de  Prins Clauslaan 60 te Den Haag eiste Deken mr. Bas M. dat  advocaat mr. Meindert S. met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd moest worden geschorst. Mr. Meindert S. hield een uitvoerig en vurig contra- pleidooi conform een11 pagina’s bevattende nota van 34 punten en 15 voetnoten.

 

Op 19 mei 2014 schreef mr. Meindert S. een brief aan de  Raad van Toezicht van de

Haagse orde van advocaten de raad van toezicht en daar aangeeft dat de Raad er goed aan zou doen om aan de heer mr. Bas M. kenbaar te maken dat hij er beter aan doet om zijn functie

van deken ter beschikking te stellen. Zie: https://www.advocatie.nl/stelling-doet-aangifte-tegen-deken-vindt-dat-martens-dekenfunctie-moet-neerleggen

 

 

PRINCIPEZAAK ( ! ? )

 

In casu gaat het om de navolgende (belangen)-afwegingen: De integriteit van de betrokken advocaat en van de Deken alsmede  het belang van de vrijheid van meningsuiting zoals vervat in de Nederlandse Grondwet juncto het belang van de vrijheid van een advocaat om zijn eigen woorden te kiezen t.b.v. de verdediging van de zaak met respect jegens alle juridische veldspelers en partijen. De vraag is of een Nederlandse Deken van de Orde van Advocaten de bevoegdheid heeft om in rechte hierover te oordelen mede o.a. gelet op datgene wat de Nederlandse Grondwet hier over zegt alsmede datgene wat in de  door Nederland geratificeerde verdragen is vastgelegd.  Het optreden van mr. Meindert S was correct en zijn betogen waren in rond Nederlands helder en binnen de grenzen van het fatsoen.

 

ROLVERTROEBELING

 

De vraag dringt zich op of in casu de Deken mr. Bas M. niet al te gretig was om op 11 april 2014 een verzoek ex artikel  60ab Advocatenwet subsidiair ex artikel 60b Advocatenwet bij de Raad van Discipline te Den Haag in te dienen jegens advocaat mr. Meindert S. en om schorsing voor onbepaalde tijd te vragen.

Naast de bijbaan van Deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden per oktober 2012 als opvolger van mr. Ernst A. van W.  is mr. Bas M. tevens advocaat met als specialisme het militaire strafrecht en tevens partner van een in de Haag gevestigd advocatenkantoor. Hij is ook o.a. lid van Vereniging de Militaire Balie en de Militair Rechtelijke Vereniging.

 

Inmiddels deed de Raad van Discipline d.d. 2 juni 2014 uitspraak en werd zowel het primaire als wel het subsidiaire verzoek van de Deken afgewezen. Zie onderstaande link.   https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TADRSGR__2014__117

 

Of het verstandig is van de Deken om het door hem zelf aangegane loopgraven-gevecht door te zetten valt te betwijfelen.  

 

Momenteel ligt er ter behandeling en goedkeuring een wetsvoorstel Wet positie en toezicht advocatuur bij de Eerste Kamer.  Dekens zijn tevens advocaat  en  hebben in die hoedanigheid  eigen belangen, respectievelijk kantoorbelangen. De functie van Deken is niet (meer) van deze tijd! Weshalve het in de rede ligt om de functie van Deken niet in de nieuwe Wet op te nemen en het werkelijke onafhankelijke toezicht aan de bij Wet in te stellen Autoriteit Juridische Markten ( AJM ) over te laten.

 

De Annotator

==========

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 5 juni 2014