Openbare rechtszitting zitting op 12 december 2017 in de Enschedese vuurwerkrampzaak bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Aanvang 15:15 uur

08-12-2017 16:31

Inzet ter zitting van 12 december 2017 is wederom de alsnog totale openbaarmaking van alle reststukken van het vuurwerkrampdossier vanaf 1997 tot 2005 door het gemeentebestuur van Enschede. De procedure werd ingeleid op 9 november 2016 door de bij Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen werkzame raadsman van de heer R. Bakker via indiening van een op de toepasselijke wet gestoeld rekest bij de gemeente Enschede.

 

In deze procedure gaat het om alsnog om alle stukken boven water te krijgen t.a.v. de uitkoopplannen-en besluiten  van de gemeente Enschede VINEXPLAN Groot-Roombeek vanaf 1997 tot 2005 waaronder begrepen stukken ook de planschade- en/of onteigeningsschadeberekeningen en/of  uitkoop-vergoedingsvoorstellen en de tegeneisen alsmede compensatievoorstellen m.b.t. de schadevergoedingen van het onroerendgoed en opstallen gelegen en staande aan de Tollenstraat te Enschede en om de tussen de gemeente Enschede en de advocaten en adviseurs van belanghebbende partijen Grondeigenaar en de huurder van de gebouwen gewisselde correspondentie boven water te halen. Dit alles o.g.v. algeheel openbaarmakings-en waarheidsvindingbelang.

 

De bezwaarschriftencommissie van de Enschede hield 30 mei 2017 t.b.v. het geven van een advies een hoorzitting waarbij belanghebbende partij R. Bakker het belang van zijn verzoek en gronden nader kon (doen) laten toelichten. De raadsman van R. Bakker  betoogde ter gemeentelijke hoorzitting dat niet alle stukken boven water waren gekomen en dat belanghebbende inzichtelijk trachtte te krijgen welke stukken wel en welke stukken niet aan de onderzoekscommissie-vuurwerkramp (Commissie Oosting) waren verstrekt in 2000/2001. De heer Bakker voerde op verzoek van de Voorzitter zelf ook het woord en door hem werd klip en klaar e.e.a. nader geduid.

 

In het verslag van de hoorzitting was hiervan niets terug te vinden. De beschikking van B. en W. behelsde slechts overname van het advies van de gemeentelijke adviescommissie. Tegen deze gang van zaken en overname negatief advies en gebrekkig verslag richt zich het door belanghebbende op 21 augustus 2017 ingestelde beroep, waarover de Zwolse rechtbank zich zal buigen op 12 december aanstaande. Aanvang 15:15 uur. 

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd .....

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 december 2017