Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam

18-07-2014 15:29

Een Nederlandse advocaat vroeg via EMLS met een beroep op de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om stukken waaruit de vergoedingen blijken die de Leden van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam incluis de Deken hebben ontvangen over de afgelopen vijf jaren.

 

In een door de Rotterdamse Deken  d.d. 17 juli 2014 gegeven beschikking op dat rekest werden zes staten van baten en lasten over 2008 t/m 2013 bijgevoegd en een verklarende notitie waarin o.a. staat te lezen dat in 2011/2012 de vergoeding voor de leden van de Raad verhoogd is naar 6000,-- euro per gewoon lid, 12.000 euro voor de waarnemend Deken en 120.000,-- euro voor de Deken. De redenen hiervoor waren de toegenomen werkzaamheden van de Deken in verband met het nieuwe toezicht en de overweging dat tegenover de omvang en de zwaarte van de te bekleden functie een reële vergoeding diende te staan die het elke advocaat mogelijk moet maken de functie van Deken of van Lid van de Raad van Toezicht te vervullen.

 

De hoofdelijk toeslag werd dat jaar bepaald op 435,-- euro exclusief BTW.

Volgende de  notitie zouden bovenstaande vergoedingen in overeenstemming zijn met de vergoedingen die in andere Arrondissementen worden betaald.

 

Het is op moment van het schrijven van dit artikel nog niet bekend of verzoeker alle gevraagde stukken heeft ontvangen en/of dat tegen de beschikking van de Deken administratief rechtelijk bezwaar wordt aangetekend.


Zie ook uitspraak van de Raad van State d.d. 16 juli 2014 op :  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80061&summary_only=&q=deken

 

 

EMLS

=====

Utrecht / Haaksbergen, 18 juli 2014