Plukken Nederlandse gerechtsdeurwaarders hun eigen klanten? Is er in Nederland nog toekomst voor het gerechtsdeurwaardersambt?

31-03-2015 08:47

Aanleiding voor deze annotatie is een artikel in een groot Nederlands dagblad onder de kop;  Deurwaarders plukken eigen klanten. Twee gerechtsdeurwaarders waren voor de rechter voor schorsing voorgedragen wegens het oneigenlijk gebruik van honderdduizenden euro’s van klanten. Blijkens het krantenjournaal zou een van de betrokken deurwaarders zelfs  een stoel een ferme duw hebben gegeven in de richting van de rechter nadat hij hoorde dat hij voor zes maanden was geschorst. De huidige economische malaise heeft ook gevolgen voor onze beroepsgroep verzuchtte de directeur van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders. Maar zuchten helpt niet om het gerechtsdeurwaardersambt schoon te houden.

 

Ook in het Kwartaalbericht juridische dienstverleners van het  Economisch Bureau van een gerenommeerde bankinstelling dat onlangs week werd gepubliceerd wordt een doemscenario voor het gerechtsdeurwaardersambt geschetst.

 

In Nederland is een gerechtsdeurwaarder, net als een notaris, naast openbaar ambtenaar tevens ondernemer. Met name in diens functie van openbaar ambtenaar zal van de nationale deurwaarder dan ook een onkreukbare inzet moeten worden verlangd. De gerechtsdeurwaarder is o.a. verantwoordelijk voor het op de correcte wijze dagvaarden van gedaagden. Hierbij dient de gerechtsdeurwaarder volledig onafhankelijk tussen de partijen te staan. Zijn handelen dient er op gericht te zijn dat hij/zij als openbaar ambtenaar  zich nimmer bezwaard mag voelen. Daarvoor dient elke gerechtsdeurwaarder te waken.

 

Ook in Nederland zijn er wetten en regels waarin de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder geregeld wordt. De KBVG speelt een belangrijke rol in de controle en handhaving. Echter  opdrachtgevers van gerechtsdeurwaarders en gedaagde partijen dienen immer alert te blijven op mogelijke vormen van belangenverstrengelingen, vooral bij inzakkende juridische markten.

 

Bij een incasso- en gerechtsdeurwaardersbureau in het Oosten van Nederland, met een groot aantal vestigingen verdwijnen landelijk ongeveer tweehonderd arbeidsplaatsen. Er moet fors worden gereorganiseerd. De financiële- en economische crisis werkt niet in het voordeel van de deurwaardersbranche. Oorzaken zijn onder ander druk op de tarieven, een afnemend aantal gerechtelijke procedures vanwege de sterk verhoogde griffierechten, het simpelweg niet kunnen betalen door debiteuren. Inmiddels zijn er plannen om te gaan werken vanuit één centrale database. Dat moet dan het deurwaarderswerk efficiënter maken zodat minder medewerkers nodig zijn en er niet meer tussen de kantoren  met verschillende systemen wordt gewerkt.

 

Een deurwaarder die met zijn deurwaarderskantoor als incassobureau fungeert dient er voor te waken dat wordt voorkomen dat schuldeisers ook tot schuldeisers van de rechthebbende behoren. Dee mogelijkheid van verstrengeling van belangen althans schijn van belangenverstrengeling ligt hier op de loer. De Nederlandse  wetgever doet er verstandig aan om de gerechtsdeurwaarderswet aan te passen zodanig dat een aantal activiteiten niet meer tot de geoorloofde nevenwerkzaamheden van een deurwaarder gaan behoren.

Want ook gerechtsdeurwaarderskantoren kunnen net als advocatenkantoren failliet gaan, dus met inbegrip van ontvangen (derden-)gelden (die niet of onvoldoende zijn gesepareerd, of als buffer hebben gegolden.

Ook de Nederlandse gerechtsdeurwaarderskantoren “haften” net als advocatenkantoren voor het griffierecht als hun cliënt dat griffierecht niet voldoet. 

 

De dato 7 oktober 2014 is een wijziging van de Nederlandse  Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet aan het Nederlandse Parlement voorgelegd.

De vraag die overblijft is of de voorgestelde wetswijziging ertoe zal gaan leiden of de toezichthouder die moet controleren of de beroepsgroep zijn taak op basis van de wet goed uitvoert en integer handelt rechtens afdwingbaar wordt. Lees hier de voorgestelde wetswijziging. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34047-3.html.

 

Wordt vervolgd !

 

EMLS

Haaksbergen/Utrecht 31 maart 2015