Prejudiciële beslissing EU-Hof van Justitie. Gemeenten mogen zendmasten belasten !

08-10-2015 12:08

Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft in een  prejudiciële beslissing geconcludeerd dat de Gemeenten in de Europese Unie  mogen belasting mogen  heffen op zendmasten van de telecomindustrie. De pre-judiciele vragen aan het EU-Hof waren gesteld door een rechtbank uit buurland België.  Zie : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165628&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=102840

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 8 oktober 2015