Prejudiciële beslissing n.a.v. verzoek daartoe van de Nederlandse Raad van State. Vraagtekens over de juridische houdbaarheid van PAS.

26-07-2018 15:23

De conclusie werd op 25 juli 2018 genomen door Advocaat-Generaal  J. KOKOTT. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd8a9f274c4a774b3b81aa836502e17835.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=204409&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=919835#Footref75