Raad van Europa: Nederland zou rechterlijke constitutionele toetsing moeten overwegen en schrappen art 120 GW

19-10-2021 08:12

Een adviesorgaan van de Raad van Europa de zogeheten Europese Commissie voor Democratie door Recht adviseert de Tweede Kamer te onderzoeken of constitutionele toetsing kan worden ingevoerd. Dit is nu nog op basis van artikel 120 van de Grondwet verboden in Nederland. Voornoemde commissie heeft op verzoek van de Kamer de werking van de Nederlandse rechtsstaat onderzocht ende rechtspleging van de Afdeling bestuursrechtspraak in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire De Raad voor de Rechtspraak pleit al langer voor de mogelijkheid dat rechters in  individuele zaak concrete zaken kunnen toetsen aan de Nedrlandse Grondwet. 

 

Bron :  Venice.COE.INT

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)031-e

zie ook

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rapport-Venetie-commissie-maakt-duidelijk-dat-we-werk-moeten-maken-van-de-rechtsstaat.aspx

en zie

https://emls.webnode.nl/search/?text=+art120+grondwet&type=2

 

Wordt vervolgd.....