Rechter-Plaatsvervanger wel / niet strijdig met artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ?

14-03-2018 09:17

In Nederland bestaat de mogelijkheid voor een advocaat om tevens gelijktijdig de functie van rechter-plaatsvervanger en raadsheer-plaatsvervanger te bekleden bij respectievelijk de Rechtbank en het Gerechtshof. Dit brengt met zich mee voor jutitiabelen een objectief gerechtvaardigde vrees dat Rechtbank en/of Gerechtshof Hof niet onpartijdig is ?  Reeds de schijn van partijdigheid levert schending van art 6 EVRM op. Hoe geschiedt ambtshave de controle en hoe transparant is deze. Wie benoemt wie bij aanwijzing (Recofa) van curatoren bij grote faillissementen ? Vooral in grotere zaken zowel binnen het bestuursrecht, insolventierecht, belastingrecht  en strafrecht treden vaak meerdere advocaten c.q. advocatekantoren op al of niet in samenwerkingsverband. met allen eigen advocatenkantorenbelangen en/of advocaten-samenwerkingsverbanden. Hoe toetst de rechtbankbesturen en zijn aanwijzingsbesluiten te doorgronden ? 

 

Binnenkort meer hierover op deze site !

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 14 maart 2018