RvS-Advies wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018

19-03-2018 08:57

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018. Het wetsvoorstel is op 16 maart 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

 

Inhoud wetsvoorstel

 

Het wetsvoorstel vervangt de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) door een nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). De Wtt trad in 2004 in werking en zette de tot dan toe bestaande zelfregulering in de trustdienstensector om in wettelijke regulering en toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB). Het wetsvoorstel scherpt de normen aan waaraan trustkantoren moeten voldoen en breidt het instrumentarium voor toezicht uit.

 

Dilemma’s bij het wetsvoorstel

 

De Afdeling advisering wijst op twee onderliggende dilemma’s bij het wetsvoorstel.

 

Ten eerste is het toezicht op trustkantoren sterk afhankelijk van problemen met internationale belastingconcurrentie en belastingontwijking. Zolang er geen internationale afspraken zijn over deze problemen, blijft het toezicht op trustkantoren niet optimaal.

 

Ten tweede blijven de trustkantoren in het wetsvoorstel fungeren als 'poortwachter': er wordt van de trustkantoren een eigen verantwoordelijkheid verwacht om onderzoek te doen naar de bijzondere integriteitsrisico’s. Dertien jaar toezichtuitoefening heeft de beperkingen daarvan aangetoond. Het wetsvoorstel legt dan ook veel druk op de uitoefening van het toezicht door DNB.

 

Evaluatie en verantwoording

 

De Afdeling advisering adviseert daarom de wet over een paar jaar te evalueren op basis van de ervaringen met het (geïntensiveerde) toezicht en de nieuwe internationaal-fiscale ontwikkelingen. Ook zou in het wetsvoorstel geregeld moeten worden dat de DNB openbaar verslag doet en verantwoording aflegt over het toezicht.

 

Concretisering open normstelling

 

Het wetsvoorstel bevat verschillende 'open normen'. DNB zou verplicht moeten worden die concreet te maken voordat handhavingsmaatregelen worden getroffen, zodat voor betrokkenen op tijd duidelijk is wat er van hen wordt verwacht.

 

Gegevensuitwisseling, belastingadvies en vrij verkeer van diensten

 

Ten slotte zou een grondslag opgenomen moeten worden voor de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens met derden.

 

Lees het volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de minister van Financiën op:

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/advies.html?id=12896

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 maart 2018