Transparantie m.b.t. de Enschedese Vuurwerkramp ook op de agenda van het bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT)

03-06-2016 11:32

Bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente werd op 25 april 2016 ingevolge de transparantiewetgeving een rekest ingediend  waarbij wordt gevraagd om alle afschriften en correspondentie van de telefoonnotities, verslagen en e-mailberichten die het bestuur en de ambtenaren vanaf de datum 1 oktober 2010 tot op heden heeft verzonden en heeft ontvangen van het gemeentebestuur en ambtenaren en andere functionarissen van de gemeente Enschede m.b.t. al het voornoemde waaronder ook begrepen het aanvalsplan enz. tot op heden 25 april 2016.  

 

Het rekest meldt dat op 1 oktober 2010  in werking is getreden de Wet veiligheidsregio's, afgekort Wvr wat o.a.  tot gevolg had dat de Brandweerwet 1985 alsmede de Wet van 1 november 2007 tot wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met het verzekeren van de kwaliteit van brandweerpersoneel en de verbreding van de wettelijke taken van het Nederlands instituut fysieke veiligheid is komen te vervallen en de verantwoordelijkheid en bevoegdheden o.a.  t.a.v. de brandweer is komen te liggen bij het bestuur van de VRT per oktober 2010.

 

De Wet tot wijziging van de Wet veiligheidsregio's is op 1 januari 2013 in werking getreden en regelt de volledige regionalisering van de gemeentelijke brandweerorganisaties in Nederland per 1 januari 2014, dus ook in Twente

 

Nu ingevolge art. 10 van de Wvr er alstoen een gemeenschappelijke is regeling getroffen  en  de bevoegdheden en taken  van o.a. de gemeente Enschede ter zake van o.a. het instellen en in stand houden van een brandweer aan uw bestuur zijn overgedragen, is het VRT rechtens het bevoegde gezag, ook t.a.v. het brandweerarchief en alle documenten die met brandweer en brandbestrijding te maken hebben en  valt als bestuursorgaan (VRT) onder de eerbiedigende werking van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Het verzochte wordt z.s.m. docht uiterlijk binnen de toepasselijke termijn van de VRT tegemoet gezien, aldus de raadsman van beide verzoekers.. 

 

BEZWAARSCHRIFT 

 

Tegen de beslissing van de Veiligheidsregis Twente (VRT) van 24 mei 2016 is een AWB-bezwaarschrift ingediend o.a. omdat beide reclamanten Paalman uit Rijssen en Bakker uit Enschede stellen dat er in tegenstelling m.b.t. het gestelde in het rapport Oosting er wel een aanvalsplan was op 13 mei 2000,. Gevraagd wordt in bezwaar om een getuigenverhoor ter nadere onderbouwing van o.a ook het hoofd van de toenmalige Enschedese brandweer.

Zie ook www.rudibakker.nl en www.devuurwerkramp.nl  

Wordt vervolgd !!

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 juni 2016