Twee Twentse advocaten gaan verder als juridisch adviseur na conflict met de Deken van de Orde van Advocaten Overijssel.

23-09-2017 08:12

Blijkens een persbericht :  Advocaten stappen uit advocatuur wegens willekeur en partijdigheid deken – rechtbank biedt geen bescherming.

 

Op donderdag 21 september 2017 heeft de kort gedingrechter te Zwolle een uitspraak gedaan, die de advocaat als vertrouwenspersoon volkomen onderuit haalt. Dit is het zoveelste bedrijf in een soap die is begonnen in 2014. De burgemeester van Borne heeft toen aangifte gedaan tegen advocaat Wullink die een onbevoegde ambtenaar de toegang tot de woning van Katgert ontzegde. Wullink kreeg een boete van € 150, maar ging in verzet bij de rechtbank, die het beroep tot op heden (drie jaar later!) nog steeds niet heeft behandeld. Strafadvocaat Wim Anker die Wullink bijstaat: “Het wordt een vrijspraak. Niet Wullink zat fout, maar de ambtenaar, die zich niet legitimeerde. Een geval van ambtelijke huisvredebreuk, art. 370 Sr.” 

 

Al in 2014 wilde de burgemeester niet wachten op de strafrechter en maande de deken aan om op grond van de boete achter Kukolja en Wullink aan te gaan. Drie jaar lang is de gemeente druk uit blijven oefenen op de deken, die daar geheel in mee is gegaan en zich voor het karretje van de gemeente heeft laat spannen. Nu wil hij zelfs alle correspondentie in de zaak Katgert/Gemeente Borne hebben, omdat hij ‘signalen’ heeft dat er iets mis zit, zonder dat hij aangeeft wat die signalen zouden inhouden. 

 

Het kort geding is aangespannen door de familie Katgert, onze voormalige cliënten. Voor hen is het onbestaanbaar dat hun uiterst vertrouwelijke correspondentie met hun advocaten (ons) aan de plaatselijke Deken Carl Luttikhuis wordt afgegeven. De voorzieningenrechter ziet hier helaas geen probleem. Voor ons is de maat nu vol. Zo kunnen wij als advocaten ons beroep niet conform de kernwaarden uitvoeren, daarom stoppen wij.

 

Zonder overdrijving: er is sprake van je reinste samenspanning tussen de gemeente (de tegenpartij van Katgert) en de deken. Hoe moet je anders 27 brieven en e-mails tussen hen, telefoongesprekken en besprekingen tussen hen, waarover wij niet zijn geïnformeerd, anders noemen? Nooit is door de deken met ons gesproken. Nooit met Katgert. Een schrijnend geval van partijdigheid door een toezichthouder, die zich helemaal in het kamp van de gemeente heeft laten trekken. 

 

Op de vragen van de voorzieningenrechter aan de deken “Waarom wilt u die correspondentie hebben?” en “Wat zijn dan de signalen waarover u beschikt dat er iets mis is bij Kukolja en Wullink?” antwoordde Luttikhuis geheimzinnig “Daar kan ik geen mededelingen over doen”. Hiervan is in het vonnis niets terug te vinden. Ook niet over de 27 voor ons en Katgert geheimgehouden brieven, (telefoon)gesprekken en alle onder onsjes tussen de deken en de burgemeester. Als dit rechtmatig toezicht is binnen de advocatuur, dan wensen wij daar geen deel van uit te maken. 

 

Deken Luttikhuis liegt. In een verzoekschrift van 23 mei 2017 aan de Raad van Discipline met een verzoek om een onderzoek bij ons kantoor stelt hij: “Deze advocaten weigeren mee te werken aan een kantoorbezoek.” Dat is apert onwaar, want op 29 maart 2017 mailden wij Luttikhuis “(...) Wij zullen contact opnemen met uw bureau voor het maken van een afspraak (...) waarbij wij tevens een datum voor een kantoorbezoek kan worden geagendeerd.” Geen redelijk handelend advocaat kan vertrouwen hebben in zo’n deken, zeker gezien ook de samenspanning met de burgemeester. 

 

De zeer vertrouwelijke correspondentie tussen een cliënt en advocaat, waarin alle strategieën en tactieken in een omvangrijke rechtsstrijd uiterst vertrouwelijk worden besproken, horen niet thuis in een onderzoek van een deken, tenzij er de verdenking bestaat van ernstig strafbare feiten of handelen in strijd met de openbare orde. Daarvan is hier totaal geen sprake. Wij hebben vele procedures voor Katgert gevoerd, 13 keer bij de bestuursrechter gewonnen en dat is ook de taak van een advocaat. De A-G bij de Hoge Raad is het met ons eens in de aanhangige cassatie. Bij de Raad van State hebben wij aangetoond dat de gemeente jarenlang heeft gelogen, dat de woning en het bijgebouw van Katgert illegale bouwwerken zouden zijn. De Raad van State stelde daarentegen vast dat de bouwwerken legaal zijn. Het is zeer betreurenswaardig dat deken Luttikhuis zich als boodschappenjongen gedraagt van zo’n perfide lokale overheid. De gemeente neemt ons kwalijk dat wij gemeenteambtenaren aansprakelijk hebben gesteld, maar als ambtenaren niet eerlijk handelen dan mag dat. 

 

Het is heel jammer dat de voorzieningenrechter heden oordeelt, dat de afwijzing door de raad van discipline van 10 juli van Luttikhuis’ verzoek om een officieel onderzoek (art. 60c Advocatenwet), niet inhoudt dat de deken geen eigen onderzoek mag doen. Formeel is dat zo, maar in de afwijzing staat duidelijk te lezen dat er geen aanwijzingen zijn voor een onbehoorlijke praktijkuitoefening bij ons en dat het slechts gaat om één zaak (Katgert/Gemeente). 

 

De Deken heeft geen vragen aan ons, vraagt stapels documenten en zegt dat hij vervolgens (wellicht) vragen zal formuleren. Een idiote volgorde. Op de vraag “Waarom doet u dit?” blijft het stil aan de kant van Luttikhuis. Hij herhaalt: “Ik heb signalen.” 

 

Het gaat hier om het wezen van de advocaat, als vertrouwensman en belangenbehartiger van zijn cliënt. Als die belangenbehartiging niet meer in vertrouwen kan gebeuren, dan leven we in een politiestaat. En deze zaak heeft veel kenmerken daarvan. Afgifte van de correspondentie (vele andere stukken hebben wij netjes aangeleverd) zal onze voormalige cliënten in het vervolg van een cassatieprocedure ernstig benadelen. Hun processtrategie komt dan naar buiten. De informatie komt in handen van een toezichthouder die samenspant met de burgemeester, nogmaals, de wederpartij van Katgert. 

 

Wij gaan verder als juridisch adviseur. We zullen er voor strijden dat tuchtrechtelijk ons blazoen zal worden gezuiverd en dat de schade op deze deken zal worden verhaald. Wij schrijven ons uit als advocaat. Alleen op die wijze kunnen wij onze cliënten van onafhankelijk advies voorzien. De advocatuur is niet meer onafhankelijk. mr.drs. S.J.P. Kukolja en mr.drs. M. Wullink T. 074-711 34 95 M. 06-50 60 42 89 M. 06-46 29 43 48 

 

Bron: https://www.aaa-advocatuur.nl/assets/files/PDF/Persbericht%20KenW%20website.pdf