Tweede Kamervragen over blusinstructie brandweer bij brand van een vuurwerkopslag aan Ministers.

23-04-2018 08:39

Op 19 april 2019 zijn er onder mo.: 2018Z07408 vragen gesteld door het lid Van Raak (SP) over de blusinstructie voor de brandweer aan minister  C. van Nieuwenhuizen Wijbenga  van  Infrastructuur en Waterstaat en aan minister F.B.J. Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

 

Vraag 1

 

Klopt het dat eenmaal brandend vuurwerk niet geblust kan worden met

water, zelfs niet bij totale onderdompeling, omdat vanwege de ingebouwde

zuurstof in vuurwerk de brand zelfs doorgaat bij totale afsluiting van lucht?

Zo nee, waarom niet?1

 

Vraag 2

 

moeten blussen met water als er sprake is van een vuurwerkopslag die in

brand staat? Zo nee, wat is de instructie wel?

 

Vraag 3

 

Klopt het dat in Nederland een veiligheidsafstand geldt van 25 meter bij

brandend vuurwerk van een 1.4 klasse? Klopt het dat volgens de internationale

ADR-afspraken (ADR: Accord Européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par route) een veiligheidsafstand geldt van

100 meter bij brandend vuurwerk van deze klasse? Zo nee, welke voorschriften

gelden er in Nederland en internationaal?

 

Vraag 4

 

Klopt het dat het in sommige landen juist verboden is om eenmaal brandend

vuurwerk te blussen met water?

 

Vraag 5

 

Kunt u garanderen dat onze brandweermannen, indien er wordt afgeweken

van de internationale regels, niet onnodig in gevaar worden gebracht met

deze instructies?

 

Vraag 6

 

Klopt het dat vuurwerkopslagplaatsen in Nederland erop gericht zijn het vuur

buiten te houden, maar dat wanneer er eenmaal vuur is ontstaan er geen

druk ontlastende voorzieningen zijn, zoals een zogenaamd plofdak? Zijn er

gevallen bekend waarbij vuurwerkhandelaren hun aangebrachte plofdak

moesten verwijderen? Zo ja, bent u bereid een plofdak te verplichten voor

vuurwerkopslagplaatsen?

 

Vraag 7

 

Klopt het dat er in Nederland, als één van de weinige landen, nog steeds

sprinklerinstallaties in vuurwerkopslagplaatsen geïnstalleerd moeten zijn?

Klopt het dat een sprinklerinstallatie alleen nuttig is ter preventie van brand,

maar dat in een afgesloten opslagruimte bij eenmaal brandend vuurwerk het

spuiten van water niet alleen zinloos is, maar ook kan zorgen voor een

toename van de gasdruk binnen de opslagruimte? Zo ja, waarom en wanneer

is tot deze maatregel besloten? Zo nee, wanneer is dit afgeschaft?

 

Vraag 8

 

Zijn er op dit moment vuurwerkopslagplaatsen die zich dichterbij dan 500

meter van bewoonbaar gebied bevinden? Hoe staat het bijvoorbeeld met de

vuurwerkopslagplaats in Heerde?2

 

Vraag 9

 

Klopt het dat reeds na de vuurwerkexplosie van 1991 in Culemborg aanbevelingen

zijn gedaan door een daartoe bevoegde instantie om vuurwerkinrichtingen

niet meer toe te laten nabij een woonwijk? Zo ja, wat is er met deze

aanbevelingen gedaan? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 10

 

Klopt het dat er in 2005 Europese proeven zijn gedaan waarbij een zeecontainer

geladen met uitsluitend klasse 1.4 vuurwerk onverwacht is geëxplodeerd?

Klopt het dat vertegenwoordigers van de brandweer naar aanleiding van die

proeven hebben gevraagd om herziening van de blusvoorschriften? Is er naar

aanleiding van die proeven iets veranderd aan de regelgeving rondom de

opslag of het blussen van vuurwerk? Zo nee, ontkent u dat vuurwerk van de

klasse 1.4 ook explosief kan reageren, bijvoorbeeld in een volgepakte

afgesloten ruimte?

 

Bron : Tweedekamer.NL

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z07408&did=2018D25606

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 23 april 2018