Uitspraak EU HoF van Justitie te Luxemburg: Weigering om het Europees burgerinitiatief “STOP TTIP" te registreren is nietig.

10-07-2017 09:39

Weigering Europese Commissie registratie van het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ nietig verklaard door EU-Hof van Justitie. In haar recente arrest vernietigde het Hof het besluit van de Commissie. Volgens het Hof gebiedt het beginsel van democratie, als één van de grondwaarden van de EU, dat het begrip rechtshandeling wordt uitgelegd in zoverre dat het ook rechtshandelingen omvat zoals een besluit tot het openen van onderhandelingen over het sluiten van een internationale overeenkomst. Een dergelijke rechtshandeling strekt er namelijk onbetwistbaar toe de rechtsorde van de EU te wijzigen.

Het Hof merkt verder op dat een besluit ‘tot intrekking van de machtiging tot het openen van onderhandelingen over het sluiten van een internationale overeenkomst’ niet kan worden aangemerkt als een voorbereidende handeling. Het is namelijk een definitieve handeling, aangezien het een einde maakt aan die onderhandelingen.

 

In 2014 werd aan de Europese Commissie een verzoek gedaan om goedkeuring te verlenen aan de registratie van het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’. Dit burgerinitiatief verzocht de Commissie om de Raad aan te bevelen om het onderhandelingsmandaat voor TTIP in te trekken en CETA niet te sluiten. De Commissie heeft registratie van het burgerinitiatief geweigerd. Het Hof van Justitie EU komt nu tot de conclusie dat het weigeringsbesluit van de Commissie nietig is.

 

Vandaag, 10 juli 2017, is de formele registratie van “STOP TTIP” van start gegaan.

Het arrest van het EU-Hof van Justitie te Luxemburg leest u hier :  https://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014TJ0754&lang1=nl&type=TXT&ancre

 

Zie o.a.ook: https://emls.webnode.nl/search/?text=TTIP&type=2

 

Opm. EMLS : De juridische voorwaarde voor een  Europees burgerinitiatief is dat het ten minste moet worden gesteund door één miljoen stemgerechtigde burgers uit minimaal 7 van de 28 EU-landen. Binnen elk van die 7 landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 juli 2017