Uitspraak Gerechtshof Amsterdam : Samenwerking van notaris met Nationale Notaris Holding B.V (NNH) strijdig met Nederlandse notariële gedragsregels betreffende onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhouding.

11-01-2017 10:01

Daarnaast is de litigieuze samenwerking in strijd met de Verordening op Interdisciplinaire Samenwerking 2003, aldus het Amsterdamse Hof.

De betreffende notaris tegen wie de specifieke klacht gericht was, kreeg drie maanden de tijd om deze constructie te ontvlechten.

 

De verwijten aan de betrokken  notarissen waren - samengevat weergegeven - het volgende:

 

a. De notarissen schenden het complex aan regels omtrent de integere beroepsuitoefening voor notarissen.

 

b. De samenwerkingen zijn naar hun aard in strijd met de wet en regelgeving, waaronder notarissen vallen.

 

c. De notarissen maken zich op diverse manieren schuldig aan marktbederf van de notarismarkt.

 

d. Het betaamt de notarissen niet om (ver) onder gangbare prijzen hun werkzaamheden te adverteren, te offreren dan wel te verrichten.

 

e. De notarissen maken zich schuldig aan onnodige concurrentie op de notarismarkt.

 

f. De notarissen schenden de wettelijk vastgelegde exclusiviteit en integriteit van het notariaat door de initiatiefnemers feitelijk in staat te stellen onder

de naam ‘notaris’ of ‘notarisservice’ de notarismarkt te betreden en goodwill op te bouwen.

 

g. Door de aard van de samenwerking handelen de notarissen niet zelfstandig en onafhankelijk.

 

h. De notarissen schenden: i. het provisieverbod; ii. de Verordening op Interdisciplinaire Samenwerking 2003 (IDS 2003); en iii. het verbod om derden buiten   de beperkte kring van beroepen uit IDS 2003) als aandeelhouder in de praktijkvennootschap toe te laten.

 

i. De notarissen geven blijk van onvoldoende ondernemerschap om het vak van notaris te kunnen uitoefenen in overeenstemming met de daaraan gestelde

eisen.

 

j. De notarissen werken onder diverse handelsnamen op de notarismarkt en maken daarbij gebruik van (zeer) uiteenlopende prijzen voor vergelijkbare producten. Dit betaamt een behoorlijk notaris niet.

ZIE UITSPRAAK :https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:31                                                                                                                                                                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opm.: EMLS

Het Amsterdamse Gerechtshof is van oordeel dat klagers in hun klachten kunnen worden ontvangen. Gelet op het sinds 1 januari 2013 geldende ruime belanghebbendenbegrip van artikel 99 lid 1 van de Wet op het notarisambt (Wna) en met verwijzing naar de beslissing van het hof van

4 februari 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:274) hebben klagers een redelijk belang dat de deelname door de notarissen aan de bestreden initiatieven wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en de eisen die aan een betamelijk handelend notaris mogen worden gesteld, nu dit in hun (financieel) nadeel kan zijn.

 

Een ongeveer gelijksoortige zaak -- ingeleid door een Rechtspraktijk/Juridisch Adviesbureau - m.b.t. het belanghebbendebegrip speelt momenteel bij de Nederlandse advocaten. De belanghebbendheid wordt daar geregeld middels art 1:2 Awb .

Zie: ttps://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBOVE:2016:3979

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 januari 2017