Uitspraak Hof van Discipline 30 januari 2017. Deken van Orde van Advocaten met 2 petten op. Rolvertroebeling en onaanvaardbare vermenging binnen het Nederlandse advocatentoezicht. Hoger beroep gegrond.

31-01-2017 18:05

In casu betreft het hier een zaak (zeer ernstig ongeval) van een rechtzoekende die al speelt vanaf 1998. Ter verkrijging schadevergoeding voerde rechtzoekende procedures o.a. tegen zowel zijn eigen advocaat alswel de advocaat van de tegenparij en tegen de Deken.

De vraag die rijst is of er een systeemfout in de Nederlandse advocatenwet zit ten nadele van justitiabelen. Steller dezes is van mening dat een Deken bij zijn benoeming niet gelijkertijd advocaat kan blijven. Tevens dient een benoemde Deken terstond een overzicht te geven van partijnamen van alle  lopende zaken die hij/zij als advocaat in de portefuille heeft zitten. Het nieuwe College van Toezicht op de Advocatuur welke is aangetreden op 1 januar1 2015 dient geen voorzitter te hebben zijnde de Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is anno 2017 niet meer aan justitiabelen uit te leggen. Justitiablen moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat de arrondissementsdeken in alle objectiviteit toezicht houdt op alle advocaten, kantoren praktijkvennootschappen en samenwerkingsverbanden in zijn arrondissement. Daarnaast dienen de Dekens ingediende klachten tegen deze advocaten, ongeacht de ernst en omvang van de onderliggende kwestie, objectief te onderzoeken en te behandelen. 

Uitspraak : https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TAHVD_2017_16      

 

Binnenkort een opiniërende annotatie op deze site!

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 31 januar 2017 

 

 Na de procedure om een schadevergoeding te krijgen, diende hij klachten in tegen zijn eigen advocaat en de advocaat van de wederpartij. Nadat zowel de Raad als het Hof van Discipline zijn klachten ongegrond hadden verklaard, diende hij een nieuwe klacht in tegen de dekens die de tuchtzaak hadden onderzocht.