Uitspraak rechtbank: Platform Tegenwind N33 is geen belanghebbende

31-01-2020 08:31

De rechtbank Rotterdam heeft op 30 januari 2020 uitspraak gedaan over de afwijzing van een handhavingsverzoek van Stichting Platform Tegenwind N33. De stichting had de ACM gevraagd om onderzoek te doen naar de besluitvorming van de provincie Groningen bij de locatiekeuze en totstandkoming van Windpark N33. De ACM besloot dat zij niet bevoegd is om de besluitvorming van de provincie Groningen over de locatiekeuze van het Windpark N33 te onderzoeken. Het gaat om een bevoegdheid die specifiek is voorbehouden aan de provincie en niet om een economische activiteit.

 

De rechtbank stelt dat de stichting volgens haar statuten uitsluitend opkomt voor een goed woon- en leefklimaat van de bewoners. Daarom oordeelt de rechtbank dat de stichting niet als belanghebbende kan worden aangemerkt bij haar verzoek aan de ACM. De ACM had het bezwaar van de stichting dus niet-ontvankelijk moeten verklaren.

 

Dit betekent dat het besluit van de ACM wordt vernietigd, maar de rechtbank het bezwaar alsnog niet ontvankelijk verklaart.

De stichting kan beroep instellen tegen de uitspraak van de rechtbank bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb

 

[ ... ]