Up-Date Enschedese vuurwerkrampzaak :De afhandeling van het Wvg-bezwaarschrift is met 24 weken uitgesteld door de gemeente Enschede. Na 18 jaar geeft de Enschedese gemeenteraad nog steeds geen duidelijkheid.

02-03-2018 15:57

De traagmalendheid van de huidige Enschedese gemeenteraad – die politiek verantwoordelijk is voor alle besluitvorming in het verleden – bevreemdt ten zeerste omdat gemeenteraad op 21 februari 1994 alstoen het bestemmingsplan Enschede Noord heeft vastgesteld t.b.v. van de ontwikkeling van de VINEX-Locatie en het vestigen van de litigieuze Wvg als beleidsinstrument was ingezet om de benodigde percelen grond te verwerven om na bouwrijp maken deze vervolgens uit te geven aan private partijen.   Door voornoemd uitstel van bijna 6 maanden om op het Wvg-bezwaarschrift ( geheime gemeenteraadsvergadering juni 1997) te beslissen wordt de kwestie over de a.s. gemeenteraadsverkiezingen heen getild. In voornoemde geheime raadsvergadering van 2 juni 1997 werd het eerste recht van koop gevestigd op o.a. de locatie aan de Tollensstraat middels opleggen van een zogeheten Wvg-aanwijzingsbesluit. De zaak (behandelen/beantwoorden bezwaarschrift) zal aan de Commissie Bezwaarschriften worden voorgelegd doch voordat de Commissie wordt ingeschakeld wordt bekeken of er een andere mogelijkheid is om het Wvg-bezwaarschrift af te handelen, aldus B. en W. in een  recente schriftelijke mededeling .

 

De aanhangig makende partij Bakker c.s. is van mening dat de gemeente Enschede een beroep om te weigeren krachtens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g niet toe komt.

 

Genoemd artikel is krachtens de geschiedenis van de totstandkoming ervan (Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, blz. 36 en 37) - de meest algemene uitzonderingsgrond die kan worden toegepast als door het verstrekken van informatie andere belangen dan de in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a tot en met f, van de Wob genoemde belangen te zeer zouden kunnen worden geschaad. Deze bepaling voorziet daarmee in de behoefte om de WOB te kunnen toepassen in zeer verschillende, niet voorspelbare situaties. Het karakter van deze bepaling brengt mee dat onder bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen (Bijv. BV of NV enz.) dan wel derden ook publiekrechtelijke lichamen worden begrepen. Echter deze bepaling kan/ mag er niet toe leiden dat bestuursorganen gegevens zouden mogen achterhouden met als onderliggende redenen dat publicatie daarvan mogelijk een ongunstig licht zouden kunnen werpen op het door hen gevoerde beleid en/ of de kans op aanvaarding van het door hen voorgenomen beleid zou kunnen verkleinen.

 

De mogelijke in het geding zijnde gemeentelijke belangen wegen niet op tegen het met de Wob beoogde publieke belang van volledige openbaarheid van alle besluitvorming welke vuurwerkramp gerelateerd zijn ook binnen alle verwevenheden. Parlementaire enquête ligt in de rede ! Elke zich zelf respecterende Enschedese politieke partij neemt daartoe het voortouw. 

Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/nieuwe-fase-in-de-enschedese-vuurwerkrampzaak/

Zie ook     : https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 maart 2018