Up-Date // Uit recent gewezen arrest Europese Hof van Justitie in Belgische windmolen-zaak blijkt dat mogelijk vergunningen Nederlandse windpark ook in strijd met Europese regels zijn verleend. Europees recht gaat voor nationaal recht..

11-09-2020 14:23

Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft zeer recent in een Belgische windmolenzaak een bevestigd arrest gewezen dat windmolenparken naar Europees recht vallen onder de SMB  RL 2001/42/EU waarin ook de VN Verdragen van Aarhus en Espo zijn geïncorporeerd.

 

In het EU-milieurecht vallen windmolenparken en zonneweides onder de milieurichtlijnen. Het staat dus onomstotelijk vast dat de SMB richtlijn 2001/42/EU door de lidstaten – en dus ook de lagere Nederlandse overheden zoals bijv. Enschede Haaksbergen en Berkelland waar het windregiem zeer slecht is – moet worden nagevolgd.

 

Omdat Europees recht voor nationaal recht gaat kan de Nederlandse rechter met dit arrest van het EU-Hof in de hand nu niet meer de juridische omissies bij de besluitvorming van windmolenparken negeren. In door burgers aangespannen juridische procedures dienen niet alleen de overlast van windturbines en zonneparken te worden gewogen bij vergunningverleningen door Vrouwe Justitia maar dienen ook het democratische gehalte van de totstandkoming van vergunningen en de grondrechten te worden betrokken.   

 

De Nederlandse Raad van State heeft eerder gezegd dat het activiteitenbesluit van windparken niet onderworpen hoeft te worden aan een milieueffectrapportage . Uit het voornoemde recente arrest van het Europese Hof van Justitie kan worden geïnterpreteerd dat dit wel moet worden uitgevoerd.

 

Gelet op voornoemde uitspraak van het Europees Hof die haaks staat op de uitspraak van de Raad van State is de vraag of de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak overeind kan blijven. Een debacle zoals bij als bij PAS dreigt want EU-richtlijnen zijn dwingend rechtelijk van aard.

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3958B09BFC0086FEC3ED9197AC9A4F40?text=&docid=227726&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1744832

 

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 september 2020