Vernieuwing stelsel voor digitale identificatie en authenticatie (eID-stelsel). DigiD te kwetsbaar.

10-09-2016 17:45

Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in 2017 hun zaken met de overheid digitaal af kunnen handelen. Burgers en bedrijven moeten dan digitaal hun identiteit kunnen aantonen. Omdat de huidige middelen daarvoor – zoals DigiD – te kwetsbaar zijn, treft het kabinet op dit moment voorbereidingen om te komen tot een nieuw stelsel voor digitale identificatie en authenticatie (eID-stelsel).Wij zijn nagegaan of het kabinet bij de ontwikkeling van dat stelsel heeft voldaan aan randvoorwaarden op het terrein van de aansturing (governance), de zakelijke rechtvaardiging (business case) en het toezicht, aldus de Algemene Rekenkamper in een publucatie van 8 september jl. 

 

Conclusies

 

Samenvattend is het beeld van de Algemene Rekenkamer dat tot nu toe (stand van zaken tot en met het voorjaar van 2016) nog niet is voldaan aan een aantal door de Algemene Rekenkamer onderzochte randvoorwaarden:

 

De verantwoordelijkheden voor het eID-stelsel zijn niet eenduidig belegd en de governancestructuur is ingewikkeld.

Op wezenlijke onderdelen van het eID-stelsel moeten nog besluiten worden genomen of uitgewerkt, bijvoorbeeld over de eisen waaraan nieuwe middelen moeten voldoen, over de privacybescherming en het toezicht.

Een actuele integrale business case en alternatievenafweging ontbreken vooralsnog, waardoor niet duidelijk is wat de totale kosten zullen zijn (voor 2016 en 2017 heeft de minister € 23 miljoen extra aan ontwikkelingskosten uitgetrokken). Hoeveel de digitale identificatiemiddelen de individuele burger gaan kosten is evenmin duidelijk.

Een integrale visie op de inrichting van het toezicht voor het eID-stelsel ontbreekt.

Om de Tweede Kamer in staat te stellen gefundeerde keuzes te maken over de definitieve inrichting van het eID-stelsel, is het van belang dat het kabinet duidelijkheid schept over deze randvoorwaarden.

Bron : https://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2016/09/Vernieuwing_stelsel_voor_digitale_identificatie_en_authenticatie_eID_stelsel

 

Opmerking  :  Zie ook de EMLS-rubrieken digitaal procedere en DigiD op: https://emls.webnode.nl/search/&fulltextresultblock=10&text=digitaal+procederen+digid 

 

=================================== 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 10 september 2016