Vragen van Tweede-kamerlid aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit

10-11-2017 13:12

Vraag 1

Bent u ermee bekend dat in Nederland geen of weinig voorzorgsmaatregelen

worden genomen ten aanzien van elektromagnetische straling in vergelijking

tot andere landen?1

 

Vraag 2

Hoe geeft u invulling aan het advies van de Gezondheidsraad om de

blootstelling aan mobiele telefonie zo laag als redelijkerwijs mogelijk te

houden en de effecten te blijven onderzoeken?2

 

Vraag 3

Ziet u mogelijkheden om richtlijnen te geven om elektromagnetische straling

redelijkerwijs zo laag mogelijk te houden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee,

waarom niet?

 

Vraag 4

Wordt in het beleid betreffende elektromagnetische velden rekening

gehouden met onderzoeken waaruit blijkt dat elektromagnetische velden

naast opwarming van weefsel ook andere schadelijke biologische effecten op

celniveau kunnen veroorzaken? Zo ja, op welke wijze?

 

Vraag 5

Is er sprake van een toename van elektrohypersensitiviteit in Nederland?

Welke gegevens zijn hierover bekend?

1) M. Redmayne, «International policy and advisory response regarding children’s exposure to

radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF)», in Electromagnetic Biology and Medicine,

Redmayne_2015_Policy_paper_WITH_HIGHLIGHTS_EBM.pdf

2) Gezondheidsraad, Mobile phones and cancer: Part 3. Update and overall conclusions from

epidemiological and animal studies.

 

Vraag 6

Bent u, met het oog op het rapport «Meewegen van gezondheid in het

omgevingsbeleid» van de Gezondheidsraad dat adviseert om bij complexe en

onzekere risico’s belanghebbenden te betrekken, bereid een inspanning te

doen om belanghebbenden weer aan tafel te krijgen bij het kennisplatform

Elektromagnetische Velden en Gezondheid door het platform meer bij hun

wensen aan te laten sluiten?

3) Gezondheidsraad, Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig

omgaan met risico’s en kansen, 20 juli 2016, 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2017D31701&id=2017Z15008 

 

Up-date 11 november 2017

Maurits von Martels, Tweede Kamerlid van het CDA, heeft Kamervragen ingediend over elektromagnetische straling in Nederland en over hoe de overheid hiermee omgaat. ''Er worden mensen ziek van straling, dat geloof ik.''

 

Overgevoelig voor straling?

 

Sinds maart dit jaar zit Dalfsenaar Von Martels in de Tweede Kamer namens het CDA. En er kloppen sindsdien behoorlijk wat mensen bij hem aan, merkt hij al snel.

 

Zo ook een groep mensen die ziek wordt van elektromagnetische straling. Elektrohypersensiviteit of elektrogevoelig, wordt het ook wel genoemd. Elektrogevoeligen ervaren lichamelijke klachten door blootstelling aan elektromagnetische straling, zo vertellen ze hem. Dit soort straling komt van bijvoorbeeld mobieltjes, laptops of een UMTS-mast.

''Ik heb met mensen gepraat die nauwelijks in staat zijn om hun dag door te komen, omdat ze ziek worden van straling. Maar deze straling is overal. Sommigen leven in een huis dat volledig geïsoleerd is om straling buiten te houden en moeten noodgedwongen binnen blijven,'' vertelt Von Martels.

 

Duidelijkheid

 

Volgens Von Martels is er nog te weinig bekend over eventuele gezondheidsrisico's die elektromagnetische straling met zich meebrengt. ''Ik wil zoveel dingen weten. Er is nog zoveel onduidelijk. Ik wil dit nu echt onder de aandacht brengen. Er worden mensen ziek van straling, dat geloof ik.''

De Kamervragen, gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, moeten hem meer duidelijkheid geven.

 

Zo vraagt Von Martels of de staatssecretaris weet dat Nederland geen of weinig voorzorgsmaatregelen neemt in vergelijking met andere landen en welke gegevens er zijn over elektrohypersensiteit in Nederland.

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/279676/maurits-von-martels-cda-stelt-kamervragen-over-elektromagnetische-straling   

 

Zie ook : www.stopumts.nl

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 10 november 2017