Alle nog ontbrekende stukken van de Enschedese vuurwerkramp moeten boven water. Waarheidsvinding is het fundament van ons democratisch bestel.

14-11-2016 09:17

Pal nadat de vuurwerkramp van 13 mei 2000 plaats had gevonden besluiten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid via een instellingsbesluit om een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie in te stellen onder voorzitterschap van mr. dr. M. Oosting. Honderden mensen worden vervolgens geïnterviewd, duizenden documenten worden doorgenomen door de Commissie en uit het eindrapport dat vijftienhonderd pagina's beslaat blijkt dat tienduizenden pagina’s zijn bestudeerd. De stukken waarvan afschriften wordt gevraagd worden deels genoemd in het Rapport Oosting en deels worden de stukken om onverklaarbare redenen niet geduid. Het is niet bekend welke stukken wel en welke stukken niet aan de Commissie Oosting zijn verstrekt.

 

In de door de  heren Bakker uit Enschede en Paalman uit Rijssen tegen de gemeente Enschede en andere bestuursorganen  recent gevoerde en nog lopende procedures zijn reeds enige honderden pagina’s alsnog boven water gekomen en daardoor openbaar geworden. Wat reeds openbaar is wordt niet nogmaals openbaar gemaakt weshalve de conclusie kan worden getrokken dat destijds in 2000 en 2001 niet alle relevante stukken ter hand zijn gesteld van de Commissie Oosting.  

 

Mede o.a. vanwege het feit dat geen index boven water is gekomen t.a.v. de stukken die wel aan de Commissie Oosting ter hand zijn gesteld door het openbaar bestuur gemeente Enschede en andere bestuursorganen vormde dat mede  aanleiding voor de heren Bakker en Paalman om  wob- en archiefwetrekestprocedures op te starten om zodoende volledige openbaarmaking van alle stukken die te maken hebben met de vuurwerkramp openbaar te krijgen en om inzicht te verkrijgen in de besluitvormingsprocessen van het Enschedese openbaar bestuur en van de departementen en ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie voor en na 13 mei 2000.

 

Ook  het verplaatsingsdossier SE Fireworks VOF van voor 13 mei 2000 over de onderhandelingen tussen ambtenaren van de gemeente en gemachtigden van de grond-en opstaleigenaar en de huurder  t.a.v. de te betalen schadevergoeding gebaseerd op onteigeningswet en wet ruimtelijke ordening in het kader van het VINEXPLAN- Groot Roombeek maakt onderdeel uit van de thans lopende openbaarheidsmakingsprocedures.

 

De heren Bakker en Paalman stellen zich op het standpunt dat niet alleen zij recht op volledige openbaarheid hebben doch dat dat recht de gehele Enschedese bevolking en de rest van Nederland toekomt. 

Zie ook https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2   

 

==================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 14 november 2016