Wettelijk tuchtrecht voor verzekeraars? 10 schriftelijke Vragen van een lid van de Tweede Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over wettelijk tuchtrecht voor verzekeraars.

30-08-2021 08:10

Onderstaand de 10 vragen:

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de blogs «De Tuchtraad op de schop» en «De

Tuchtraad financiële dienstverlening: de nieuwe kleren van de keizer»?1, 2

 

Vraag 2

Klopt het dat in 2008/2009 het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheid tot

het indienen van tuchtklachten flink heeft beperkt? Klopt het dat dit destijds

tegen de zin in van de Tuchtraad is gebeurd? Bent u van mening dat het

Verbond hierbij op juiste wijze gebruik heeft gemaakt van het recht tot

zelfregulering? Zo ja, waarom?

 

Vraag 3

Acht u het juist dat het Verbond, Kifid en de tuchtraad, na de afschaffing van

het recht van verzekerden om een tuchtklacht in te dienen, nooit (adequaat)

bekend hebben gemaakt, niet individueel en ook niet collectief, dat verzekerden nog wel een tuchtklacht konden indienen bij het Kifid? Bent u bereid deze

mogelijkheid, in ieder geval tot het wettelijk tuchtrecht geregeld is alsnog zo

breed mogelijk onder de aandacht te (laten) brengen?

 

Vraag 4

Als het tuchtrecht straks wettelijk geregeld wordt, heeft het Verbond van

Verzekeraars dan nog wat te zeggen over in welke gevallen wel of geen

tuchtrecht plaats mag vinden? Zo ja, in welke gevallen precies en waarom

acht u dat wenselijk?

 

Vraag 5

Bent u voornemens om in het tuchtrecht, dat in de komende periode voor de

verzekeringsbranche zal worden ingevoerd, aan de verzekerden het recht

terug te geven om eigenstandig en direct (dus niet via een omweg) tuchtklachten te kunnen indienen bij de Tuchtraad? Zo ja, hoe gaat dit er precies

uitzien? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 6

Wat is de rechtvaardiging voor het gegeven dat met het in te stellen wettelijk

tuchtrecht voor de verzekeringsbranche er geen veroordelingen en sancties

tegen personen opgelegd zullen kunnen worden, maar alleen tegen de

maatschappijen opgetreden kan worden? Kunt u bevestigen dat hiermee

wordt afgeweken van de gangbare regels van tuchtrecht in Nederland waarbij

individuen wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gehouden kunnen worden?

 

Vraag 7

Bent u het er mee eens dat het niet wenselijk is dat een advocaat die in

dienst is van de verzekeraar wel persoonlijk aangesproken kan worden, maar

wanneer je geholpen wordt door een hbo-geschoolde jurist of andere

rechtshulpverlener van de verzekeraar alleen de maatschappij aangesproken

kan worden via het tuchtrecht? Zou het niet beter zijn om het tuchtrecht,

analoog aan het tuchtrecht bij de banken, ook voor individuen van toepassing

te laten zijn in de verzekeringsbranche? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 8

Acht u het wenselijk dat op dit moment de bestaande Tuchtraad slechts

waarschuwingen en berispingen kan geven, terwijl zwaardere sancties louter

door het Verbond van Verzekeraars kunnen worden opgelegd? Zo ja, waarom

acht u dit in lijn met de onafhankelijke tuchtrechtspraak zoals die in ons land

geldt? Zo nee, bent u bereid met het instellen van wettelijk tuchtrecht ook te

regelen dat de tuchtrechtspraak de bevoegdheid krijgt om het volledige palet

aan sancties op te leggen en daarmee de zwaardere sancties dus uit de

bevoegdheidssfeer van het Verbond weg te halen?

 

Vraag 9

Hoe wilt u de onafhankelijkheid van de stichting Tuchtraad financiële

dienstverlening waarborgen? Bent u het er mee eens dat het onwenselijk zou

zijn om de huidige procedure voort te zetten, waarbij een beoogd nieuw

bestuurslid eerst aan het Verbond voorgelegd wordt, dat vervolgens de

benoeming daarvan kan beletten? Zo ja, hoe gaat u dit proces dan wel

inrichten?

 

Vraag 10

Hoe gaat u er voor zorgen dat verzekerden gewezen worden op hun recht een

klacht in te kunnen dienen bij de nieuw op te richten wettelijke tuchtraad?

 

Bron : TweedeKamer.NL

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z13698&did=2021D29292