Worden er binnen de Nederlandse overheid algoritmes toegepast zonder dat er zicht en grip op is.............. (motie)

30-05-2019 07:32

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

 

overwegende 

dat overal binnen de overheid algoritmes worden toegepast zonder dat er zicht en grip op is;

 

overwegende 

dat overheden vooraf niet voldoende nadenken over de mogelijke nadelige gevolgen, zoals uitsluiting of discriminatie;

 

overwegende 

dat verschillende organisaties, waaronder de Raad vanState, waarschuwen voor de gevolgen voor mensen van automatisering

van overheidsprocessen;

 

overwegende 

dat zowel het nadenken vooraf als de controle achteraf op het gebruik van algoritmes en gebruikte datasets versterkt moet worden;

verzoekt de regering, een richtlijn te ontwikkelen voor het gebruik door overheden van algoritmes met mogelijk ingrijpende consequenties op

burgerrechten, waarvan in ieder geval onderdeel uitmaken een impactanalyse van zowel dataset als algoritme en de wijze van openbaarmaking;

verzoekt de regering tevens, een voorstel uit te werken voor toezicht op het gebruik van algoritmes door de overheid, inclusief de gebruikte

datasets,

 

en gaat over tot de orde van de dag.