Digitaal procederen lijkt een brug te ver. Stop er mee nu het nog kan ! Doe gelijk art 80a RO in de ban en pas de Grondwet aan. (verwijder art 120) .

07-09-2015 15:42

Naar verluid zou er op de conferentie Global Conference on Cyber-Space 2015 (GCCS ) er een website zijn  gelanceerd, waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en consumenten doch ook Nederlandse overheden en  gemeenten beweerdelijk eenvoudig zelf kunnen nagaan of internettoepassingen gebruik maken van de tegenwoordig zo geheten up-to-date open internetstandaarden. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken (EZ) bevordert dat open standaarden worden toegepast bij digitale transacties. Echter momenteel wordt er niet alleen nog veel gebruik gemaakt van verouderde standaarden, die kunnen leiden tot internetfraude en/of een gebrekkige verbinding, maar staan er ook nog veel vragen open. Via de gelanceerde website zouden echter ondernemers kunnen controleren of hun eigen website-bezoekers veilige internettoepassingen worden aangeboden. Nederlandse overheden zouden kunnen checken of zij voldoen aan de pas-toe-of-leg-uit-lijst met standaarden van het zogeheten  forum Standaardisatie. Indien dan de uitkomst van een test onvoldoende zou zijn, kunnen de eigenaren van hun eigen website deze informatie gebruiken om hun hosting provider of systeembeheerder te vragen om een betrouwbaarder online dienst aan te bieden. Sinds de lancering tijdens GCCS zouden er al meer dan 35.000 testen zijn uitgevoerd. De vraag is: wat was het resultaat ?

 

Vast staat dat de burgers en rechtzoekenden minder zicht hebben op de organisaties, processen en werkwijzen die achter het internet zitten en ook niet weten of hun eigen gebruikte software ict-veilig en betrouwbaar is om verantwoord het internet op te gaan. De technische materie  is voor de eindgebruikers ( de consument) en justitiabelen ( rechtzoekenden) niet te bevatten althans moeilijk te begrijpen alleen al vanwege de onleesbare foutmeldingen, wisselende versies van software zoals browsers en besturingssystemen, complexe standaarden en uiteenlopende adviezen over gebruik van wachtwoorden en beveiliging, en adviezen over verhoogde veiligheid van internetgebruik en van hun e-mail-verkeer over de hele breedte, enzovoort enz.…….. De rechtzoekende consument komt niet veel verder dan het maken en versturen van een “selfie”. De  Raad voor de Rechtspraak kan de feiten niet negeren want het is funest voor het aanzien van de Nederlandse  rechterlijke macht. Valt het vertrouwen weg dan valt een van de peilers van de Nederlandse samenleving weg en die van de rechtsstaat. Tevens dient de RvR zich te buigen over de vraag of er voor de Nederlandse juridische sector er andere wetten en een andere moraal gelden ten opzichte van inwoners van andere EU-lidstaten. ?  EU-lidstaat Nederland heeft voor haar eigen bevolking geen Constitutioneel Hof geïnstalleerd binnen haar eigen landsgrenzen. Zie:  https://emls.webnode.nl/news/nederlland-mist-constitutioneel-hof/  Daardoor kan de Nederlandse rechter de toepasselijke wet niet toetsen aan de Grondwet omdat Nederlandse wetgever dat via art 120 dit de Nederlandse rechters verbied. In Nederland kan de Hoge Raad een rechtzoekende op wettelijke basis (artikel 80a  RO) ) ongemotiveerd uit de cassatie-procedure verwijderen. Het kan een vrijbrief vormen voor leden van de Nederlandse rechterlijke macht om via het Nederlands burgerlijk procesrecht (in cassatie) of weloverwogen voormalige advocaten-collega’s of advocatenkantoren die advocaten leveren die ook plaatsvervangend-rechter zijn te bevoordelen. Bij EMLS is de vraag neergelegd om de pilots van het digitaal procederen alsmede de toepassing door de Nederlandse Hoge Raad van het Nederlandse rechtsartikel 80a RO op de politieke agenda te zetten en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te melden als verdragsschending.  

 

Hoe stemt het Nederlandser ministerie van EZ af met het Nederlandse ministeries van BZK en Veiligheid en Justitie?  Is de Nederlandse rechtsstaat niet reeds tegen haar eigen grenzen aangelopen?  Zie ook overzicht op  :  https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2

Digitaal procederen lijkt een brug te ver te zijn. Stop er mee nu het nog kan!

 

EMLS

 

Utrecht/Haaksbergen, 7 september 2015