Dossier Vuurwerkramp // ( 10 ) Vragen rol TNO bij Vuurwerkramp

31-10-2018 08:11

Betekenis TNO bij strafrechtelijke veroordeling

Gisteren heeft de onderzoekswebsite Follow the Money een mooi artikel uitgebracht over de laakbare rol die TNO heeft gespeeld bij het samenstellen in 2001/2002 van de strafklacht tegen het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks door het Openbaar Ministerie. De conclusie van TNO (en NFI) dat er bij het bedrijf 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk lag, vormde de kern van de tenlastelegging van het OM tegen het bedrijf. Zonder deze onderbouwing door TNO had de veroordeling niet plaats kunnen vinden. De Hoge Raad verwijst bij de afwijzing van de ingediende herzieningsverzoeken ook steeds naar dit TNO-oordeel.

 

Vragen n.a.v. het artikel

 

Naar aanleiding van het Follow the Money (FtM) artikel zijn aan mij door de pers en op het internet verschillende vragen gesteld. Ik zal een aantal hier beantwoorden.

 

Wat voor aangifte ga je doen? Ik ga een aangifte indienen bij de Europese Commissie in Brussel tegen de rapportage van TNO aan 'Brussel' over de door 'Brussel' gefinancierde proeven. Deze rapportages zijn beïnvloed door politieke wensen in Nederland. Bovendien zal ik de Commissie erop wijzen dat de subsidieaanvraag tegengesteld is gemotiveerd in vergelijking met de conclusies die TNO tegelijkertijd aanleverde in het strafonderzoek van het OM. Ik neem aan dat TNO daar dan opheldering over moet gaan geven.

 

Waarom niet bij het OM? Uit het door mij opgestelde reviewrapport komt naar voren dat het OM sturend is geweest en dat TNO kennelijk een daarbij passende uitkomst heeft opgeleverd, iets wat TNO vaker heeft gedaan. In dat geval heeft aangifte bij het OM (als opdrachtgever van een misdraging) uiteraard geen zin. Echter theoretisch gesproken is het zo dat TNO technische expertise levert en dat het OM daarop blind moet kunnen varen. Dus ik kan overwegen, voor de vorm, om toch bij het OM aangifte te doen vanwege het feit dat TNO een aantoonbaar foutieve uitkomst heeft aangeleverd waardoor de tenlastelegging van het OM op foutieve gegevens was gebaseerd. Het OM zou deze aangifte in behandeling moeten nemen, maar de kans daarop is natuurlijk nihil.

 

Waarom leverde TNO foute antwoorden aan (motief)? Zoals gezegd laat TNO wel vaker de oren hangen naar de wensen van opdrachtgevers. Dit komt zelfs uit interne stukken van het strafonderzoek naar voren. De overheid, waaronder NFI en OM, was toen (en is nu waarschijnlijk nog) de belangrijkste opdrachtgever van TNO. Als er één opdrachtgever is die de onderzoeksuitkomsten van TNO kan beïnvloeden dan is dat de overheid wel. De vaak gemaakte opmerking dat TNO een onafhankelijk onderzoeksinstituut is, wordt door mij niet serieus genomen. Dat is het imago waaronder TNO bekend wil staan, maar het is helaas niet de werkelijkheid.

 

Wat was het motief van het OM? Het OM heeft zich volgens de reviewrapportage niet met waarheidsvinding bezig gehouden maar met het verdedigen van het door hen gepercipieerde belang van de Staat. Daarbij schuwde het OM niet om met in elkaar gezette tenlasteleggingen onschuldigen veroordeeld te krijgen. Het heeft daarom weinig zin om de zoveelste aangifte te doen bij datzelfde OM. Een element van het OM-motief heb ik reeds uiteengezet in een eerder artikel over het buiten de opsporing houden van de brandweer. Andere motieven zijn te vinden in de verantwoordelijkheid voor de schade, de achtergebleven Nederlandse regelgeving, de loopgravenoorlog die woedde tussen VROM en V&W over de vuurwerkregelgeving, etc. etc.

 

Wat kun je dan nog bereiken? De enige serieuze mogelijkheid om de waarheid boven water te krijgen is een interventie van de Tweede Kamer. Vele Kamerleden staan echter, om begrijpelijke redenen, nog niet te springen om mijn conclusies te onderzoeken, want die zijn op het eerste gezicht ongeloofwaardig. Dus dat moet met kleine stapjes. De eerste stap in april jl. werd gezet met de Kamervragen ingediend door SP-Kamerlid Ronald van Raak. Deze zijn op 6 juni op vreemde wijze beantwoord door minister Grapperhaus. De tweede stap, die gisteren (29.10.2018) is gedaan, vormt de aanvraag gedaan door de kamerleden Ronald van Raak (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Henk Krol (50plus), aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid, om een besloten hoorzitting te houden, om te beoordelen of er überhaupt grond is voor een vervolgprocedure in de Tweede Kamer.

 

Waarom al die beslotenheid, jij was toch transparant? De besloten vergadering en ter inzage legging bij de gemeenteraad Enschede en de besloten hoorzitting bij de Tweede Kamer gebeurt op mijn uitdrukkelijk verzoek. De reden is dat het Openbaar Ministerie mij anders kan vervolgen onder artikel 261 Wetboek van Strafrecht. Daarin staat kort gezegd dat ik voor smaad en laster kan worden vervolgd indien ik aan mijn beschuldigingen te veel en te gedetailleerd ruchtbaarheid geef. De tegenwerping dat ik niets heb te vrezen vanwege mijn handelen 'Te goeder trouw' en handelen in 'Het Openbaar belang' houdt geen stand want of daar sprake van is, is nu juist ter beoordeling van datzelfde Openbaar Ministerie!

 

Nieuwe vragen? Wanneer iemand nieuwe vragen over het FtM artikel heeft, mail ze naar mijn LinkedIn account en dan kijk ik of ik deze lijst met antwoorden moet aanvullen.

 

Bron: PvB

https://www.linkedin.com/pulse/10-ftm-over-rol-tno-bij-vuurwerkramp-paul-van-buitenen/

 

....................

Zie ook o.a.

https://www.ftm.nl/

https://www.tubantia.nl/enschede/sp-vraagt-om-hoorzitting-over-de-vuurwerkramp~a71172bf/

https://www.rtvoost.nl/nieuws/301096/Vuurwerkramp-Enschede-kleine-20-jaar-na-dato-nieuwe-ontwikkelingen

https://rudibakker.nl/

https://devuurwerkramp.nl/

 

en

 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-up-date-1101-bladzijden-review-rapportage-met-915-brondocumenten-noopt-na-18-jaar-tot-een-parlementaire-enquete/ 

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 31 oktober 2018