In de waarheidsvinding-procedures i.v.m. vuurwerkrampzaak o.a. via WOB- Archiefwet en Wet voorkeursrecht Gemeenten is door de gemeente Enschede recent een notariële verklaring van een notariskantoor van 6 juni 1997 vrijgegeven.

27-04-2018 16:59

De waarheidsvinding-procedure wordt door de heer R. Bakker gevoerd.

 

Uit de notariële verklaring blijkt dat in de raadsvergadering  van 2 juni 1997 overeenkomstig het bepaalde bij de Wvg (wet van 22 april 1981 en wet van 4 juli 1996 en bijbehorende Wvg-besluit de grond met opstallen aan de Tollensstraat is aangewezen waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing zijn. De overige stukken hieronder geduid 1 t/m/ 4 zijn nog steeds niet vrijgegeven door de Enschedese gemeenteraad.

 

Welke veranderingen van belangen bracht de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 met zich mee voor de betrokken advocaten en/of hun kantoren en voor partijen met grondposities ?

Nadat de gemeente Enschede zich zelf 24 weken uitstel verleende om wob-opening van zaken te geven in de Wvg-kwestie juni 1997 en de wel of niet de juridische doorwerking daarvan t.a.v.de vuurwerkramp van 13 mei 2000 en de mogelijke daarmee te maken hebbende causale verbanden t.a.v.  de ontwikkeling(en) rondom Binnenstedelijke VINEX-locatie Groot Roombeek is nader onderzoek gewenst.

 

Naast de rol/functioneren alstoen van het dagelijks bestuur van Enschede en de gemeenteraad ( het huidige gemeentebestuur van Enschede doch ook de Tweede Kamer en regering is politiek verantwoordelijk ook voor zaken die hebben gespeeld in het verleden) en de rol/functioneren van de Enschedese brandweer, en politiek Den Haag is ook de rol van de advocatuur niet duidelijk. Een parlementaire enquête ligt dan ook in de rede !

 

Is er in de vuurwerkrampzaak een relatie tussen Binnenstedelijke VINEX-locatie Groot Roombeek en het vertrouwelijke Wvg-besluitvormingsproces van juni 1997 van de toenmalige Enschedese gemeenteraad. ?  Om die vraag beantwoord te krijgen werd op 5 januari 2018 een daartoe strekkend Wvg-openbaarmakingsrekest ingediend door de heer Bakker voornoemd bij de huidige Enschedese gemeenteraad om afschriften te verkrijgen van het volledige  raadsbesluit d.d. 2 juni 1997 nr. VII  D  1 en alle daarbij behorende stukken alsmede afschrift van de openbare publicatie.

 

Op 30 januari 2018 voldeed de gemeenteraad gedeeltelijk aan het openbaarmakingsverzoek en gedeeltelijk niet. Tegen het gedeeltelijk niet openbaar maken werd d.d. 9 februari 2018 een Awb-procedure opgestart en werd op grond van het toepasselijk recht verzocht om de ontbrekende stukken zijnde:

 

1 publicatie TC-Tubantia

 

2 notulen van de raadsvergadering besloten gedeelte

 

3 notulen van de raadscommissievergaderingen

 

4 Besluit om raadsleden geheimhouding op te leggen.

 

Bij tussenbesluit van de gemeenteraad d.d. 6 maart 2018 werd nog 16 blz. aanvullende stukken overgelegd aan de raadsman van de heer Bakker waarop de raadsman repliceerde: Gemeenteraad, u schrijft dat u het gevraagde van de raadsvergadering verslag van 2 juni 1997 had bijgevoegd. Echter deze waren  niet bijgesloten door de beh. ambtenaar, waarvan akte !

 

De Enschedese gemeenteraad zond de besluitenlijsten doch de gevraagde notulen ontbraken wederom terwijl die er wel zijn aldus de telefonische mededeling van de bezwaarschriftensecretaris d.d. 6 maart 2018.

 

Tevens ontbrak de gevraagde publicatie van TC-Tubantia. De gemeenteraad meldt wel dat deze niet gearchiveerd zou zijn doch dat zij wel de concepttekst voor de publicatie zou hebben gevonden in de archieven doch de concepttekst sluiten zij niet bij.

 

Vervolgens meldt de Enschedese gemeenteraad dat de besluiten omtrent geheimhouding van stukken en behandeling achter gesloten deuren in raads- en commissievergadering van respectievelijk 2 juni 1997 en 28 mei 1997 niet heeft aangetroffen en dus niet kunnen worden verstrekt. Zoals reeds aangegeven zijn de notulen van de raadsvergadering van 2 juni 1997 niet overgelegd en de notulen van de commissievergadering wel doch niet het deel welke gaat over het nemen het litigieuze aanwijzingsbesluit Wvg waarvan op grond van de WOB om is verzocht.

 

Punt 4 is om voor reclamant Bakker onbegrijpelijke redenen cryptisch door de gemeenteraad opgesteld. Bakker ziet uitnodiging voor de hoorzitting z.s.m. tegemoet laat de raadsman de gemeente weten.

 

Om onbegrijpelijke redenen heeft de oude gemeenteraad helaas de zaak over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild en is in vuurwerkrampzaak nog steeds geen volledige opening van zaken gegeven.

 

Welke veranderingen van belangen bracht de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 verder met zich mee.

 

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst de belangen die er speelden voor 13 mei 2000 volledig in beeld worden gebracht. Nog steeds heeft de gemeenteraad van Enschede geen volledige opening van zaken gegeven. Ook dient de vraag te worden beantwoord welke partijen en/of hun gemachtigden op de hoogte waren van het Wvg-aanwijzingsbesluit (recht van eerste koop voor de gemeente )van juni 1997. Ook is van belang de posities die de advocaten hebben ingenomen voor 13 mei 2000 en na 13 mei 2000. Ook de vraag of de bedrijfsschade van SEF-VOF door de betrokken advocaat/advocaten ) na 13 mei 2000 wel of niet is aangemeld bij de verzekeraar. Zo ja, door wie en wanneer, en zo neen, waarom niet?  Naast deze prangende vragen dient  de hele waarheid boven tafel te komen over alle gebeurtenissen van voor en na 13 mei 2000 zodat duidelijk wordt wat er is gebeurd en wie politiek verantwoordelijk kan worden gehouden. Openbaarheid is soms pijnlijk voor de getuigen, maar openbaarheid hoort nu eenmaal bij waarheidsvinding.  Recent heeft de gemeente Enschede de raadsman van de oud directeur van SE Fireworks VOF schriftelijk medegedeeld dat de termijn om de  openbaarmaking van de notulen van de vertrouwelijke raadsvergadering van 2 juni 1997 waarbij het  Wvg-aanwijzingsbesluit werd vastgesteld  met 24 weken te verlengen. Het Wvg-aanwijzingsbesluit werd door een Enschedese notaris ingeschreven d.d. 6 juni 1997 op verzoek van de gemeente Enschede bij het  kadaster te Zwolle middels kadastrale aantekening . Op dat moment was de SE Fireworks VOF van de heer Bakker niet opgericht.

 

Op 19 april 2018 zijn er aan de Enschedese vuurwerkramp.gerelateerde schriftelijke vragen gesteld aan de Tweede Kamer. 

Zie: https://emls.webnode.nl/news/tweede-kamervragen-over-blusinstructie-brandweer-bij-brand-van-een-vuurwerkopslag-aan-ministers/

 

De zoveelste nieuwe gemeenteraad van Enschede is aan zet. Zoals gezegd, een parlementaire enquête houden ligt meer in de rede !

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 27 april 2018