Nederlandse politieke partij SP stelt schriftelijke vragen aan de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie over het groot tekort aan rechters in Nederland.

08-03-2017 17:34

Vraag 1

 

Hoe staan uw antwoorden op eerdere vragen1 over het tekort aan rechters in verhouding tot de constateringen vanuit de rechtspraktijk dat de rechtspraktijk

de komende twee jaar 227 rechters tekort zal komen?

 

Vraag 2

 

Klopt het dat de Raad voor de rechtspraak en de presidenten eind november hebben geconstateerd dat er in 2017 per saldo een tekort wordt geraamd van

99 rechters en in 2018 een tekort van maar liefst 128? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre leiden deze constateringen tot het bijstellen van uw visie

op het tekort aan rechters zoals verwoord in uw antwoorden op eerder vragen hierover?

 

Vraag 3

 

Wat is uw reactie op de waarschuwing van de president van de rechtbank. Den Haag dat gelet op het opleidingstraject niet gedacht moet worden dat

alle openstaande vacatures dit jaar vervuld zullen worden?

 

Vraag 4

 

Kunt u reageren op de ervaring van de top van de rechtspraak dat in de praktijk te weinig kwalitatief goede kandidaten zich voor het rechterschap

melden?

 

Vraag 5

 

Waarop baseerde u dat er slechts 19 vacatures waren in de rechtspraak en dat dit wel meevalt?4 Kunt u uw antwoord toelichten in het licht van de

uitspraak van de Raad voor de rechtspraak dat er nog gesproken wordt over de capaciteitsbehoefte?

1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1153

2 Trouw, «Rechtbanken vrezen een groot tekort aan rechters», 4 maart 2017

3 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1153

4 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1153, antwoord op vraag 1

kv-tk-2017Z03565 ’s-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, Vragen 1

 

Vraag 6

 

Hoe lang staan vacatures bij de rechtspraak gemiddeld open en wat is daarvan de reden?

 

Vraag 7

 

Deelt u de mening dat het openstaan van 19 vacatures nog niets hoeft te zeggen over het in de toekomst wel of niet bestaan van een tekort? Zo nee,

waarom niet?

 

Vraag 8

 

Bent u bereid met de Raad voor de rechtspraak in gesprek te gaan over de daadwerkelijke capaciteitsbehoefte voor nu en in de toekomst, de middelen

die hiervoor nodig zijn, of en hoe de rechtspraak dit tekort tijdig op kan lossen en de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z03565&did=2017D07313  

 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/news/rechtbanken-vrezen-groot-te-kort-aan-rechters/

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 maart 2017