Rechtbank Overijssel wijst verzoek om voorlopige voorziening tegen deken in KG af.

21-09-2017 18:17

In deze zaak gaat het o.a. om twee advocaten die o.a. beroepen op hun professionele geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht.

Rechtbank Overijssel wijst verzoek om voorlopige voorziening tegen deken in KG af.  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:3613  

 

De nieuwe advocatenwet van 1 januari 2015 is van toepassing met de daarin vervatte gedragsregels en geheimhoudingsplicht. Op grond van artikel 120 grondwet heeft de Nederlandse wetgever de rechter verboden om de wet zelf te toetsen middels het zogeheten toetsingsverbod. 

 

Deze zaak kan ook niet aan het Constitutioneel Hof worden voorgelegd omdat Nederland als enigste EU-lidstaatland geen eigen Grondwettelijk Hof heeft opgericht. 

 

Reeds uit een arrest van de Hoge Raad uit 1985 (casus notaris Maas) is aangegeven een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel meebrengt dat bij zodanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden. 

 

Het verschoningsrecht en het beroepsgeheim behoort het maatschappelijk belang te dienen zodat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking kan wenden tot de advocaat. Om vrije toegang tot juridisch advies en rechtsbijstand te waarborgen, rust op advocaten  een beroepsgeheim.

 

De vraag is derhalve of het Dekentoezicht respectievelijk de advocatenwet van 1 januari. 2015 voldoende nationale alswel Europees rechtelijke waarborgen biedt ? 

 

De meeste gerede partij kan hoger beroep instellen.

 

Zie ook o.a. https://emls.webnode.nl/news/wel-of-geen-misbruik-van-de-toezichthoudende-bevoegdheid-door-de-deken-triarchie-van-wel-of-niet-evenwichtige-bedeelde-bevoegdheden-deken-advocaat-burgemeester-tuchtrechter/

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 september 2017