Enschedese vuurwerkrampzaak vandaag behandelt door de meervoudige Kamer van de Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State.

12-05-2017 21:27

Vandaag vond de zitting bij de meer-voudige Kamer van de Raad van State te Den Haag de behandeling van het hoger beroep in de  Enschedese vuurwerkrampzaak plaats. Het hoger beroep was ingesteld door de Korpchef van de Nationale Politie .

 

De rechtbank Overijssel te Zwolle verklaarde het beroep van R.Bakker c.s. op 3 mei 2016 gegrond. Ingevolge die uitspraak moet de Korpchef Nationale Politie het Biz-rapport d.d. 25 augus 2004 van het korps Midden-Nederland over de vuurwerkramp in Enschede openbaar maken. De meervoudige Kamer van de Overijsselse rechtbank die oordeelde dat het rapport van het Bureau Interne Zaken niet is opgesteld voor intern beraad, zoals de politie stelt. Op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) dient de politie het daarom openbaar te maken.  Zie uitspraak op https://t.co/rkytSDqi7s

 

De Korpchef heeft wel gevolg gegeven aan de utspraak van de meervoudige Kamer van de Rechtchtbank Overijssel en het BIZ-rapport openbaar gemaakt doch anonimiseerde de namen van ambtenaren en bestuurders door alle namen van die in het BIZ-rapport voorkwamen weg te lakken. Het hoger beroep van de Korpchef was ingesteld omdat hij zich verzette tegen openbaar maken van ongeveer 30 namen van ambtenaren en bestuurders welke in het BIZ-rapport van 25 augustus 2004 voorkwamen. 

 

Naast de raadslieden van beide partijen voerde ook R. Bakker het woord .Hij betoogde kort en zakelijk dat niet alleen hij doch de hele Enschedese bevolking recht had op volledige transparantie. Ook dhr Paalman was ter zitting aanwezig.

 

De Korpschef werd bijgestaan door de Landsadvocaat en partij Bakker c.s. door de Haaksbergse Rechtspraktijk BAWA. 

 

Uitspraak over zes weken !

 

https://rudibakker.nl/media   https://t.co/4Nqu4a8dZf

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/268614/raad-van-state-buigt-zich-over-volledig-openbaar-maken-rapport-vuurwerkramp-enschede

 

https://emls.webnode.nl/news/met-betrekking-tot-deenschedese-vuurwerkrampzaak-vindt-woensdag-17-mei-2017-bij-de-raad-van-state-de-rechtszitting-plaats-van-de-door-de-landsadvocaat-namens-de-korpchef-van-de-nationale-politie-aangespannen-hoger-beroepszaak-met-als-inzet-anonimiser/

 

https://emls.webnode.nl/news/doorbraak-in-enschedese-vuurwerkrampzaak-meervoudige-kamer-van-de-rechtbank-overijssel-te-zwolle-besliste-dat-het-geheime-politierapport-van-gelderland-midden-openbaar-behoort-te-worden-gemaakt/  

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 mei 2017