Nieuws

"Commissie Stiekum"

13-11-2015 15:19
De Nederlandse politiek wederom in opspraak ! Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) maakte woensdag 11 november 2015  publiekelijk bekend dat mogelijk een of meer fractievoorzitters van Nederlandse Politieke partijen zich schuldig hebben gemaakt aan “lekken” van geheime informatie. Bij...

Rechtszitting van 2 december 2015 over volledige openbaarheid van de Enschedese vuurwerkramp is verdaagd tot nader te bepalen datum.

12-11-2015 14:25
De Rechtbank Overijssel heeft besloten de zaak niet te laten behandelen door een Enkelvoudige Kamer maar door een Meervoudige Kamer. De Korpschef laat zich in deze procedure bijstaan door een advocaat van het bekende landsadvocatenkantoor uit Den Haag. Per direct werd na het verschijnen van het...

Afluisteren van advocaten ook in EU-lidstaat Nederland verboden

27-10-2015 10:56
Het Gerechtshof Den Haag deed heden 27 oktober 2015 publiekelijk uitspraak. De zaak werd aangespannen door een aantal Nederlandse advocaten van een gedupeerde advocatenkantoor en de Council of Bars and Law Societies of Europe (Raad van Europese Balies van Orden van Advocaten ) alsmede de...

Beroep op het voorzorgsbeginsel ex art. 91 lid 2 (juncto artikel 168) van het. Verdrag Werking van de Europese Unie in een Nederlandse Q-koortszaak.

20-10-2015 08:46
Enkele buurtbewoners van een toekomstige mega-geitenhouderij in de Nederlandse gemeente Hof van Twente (buurtschap Ambt Delden/Zeldam) hebben via een juridische kantoor (BAWA) aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak gevraagd een rekest  ex art. 8:12a Awb in te dienen...

Dreigende teloorgang van het medisch beroepsgeheim en de privacy in de zorg in EU-lidstaat Nederland ondanks kritische advies van de Raad van State over het wetsvoorstel aanpassing SUWI .

16-10-2015 16:20
Het kritische advies t.a.v. het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens werd al door...

Digitaal procederen, een historische vergissing ! Ook Safe Harbor is geen veilige haven. Wie draait er aan de computerknoppen ? Mobieltjes kunnen worden gehackt.

09-10-2015 08:55
In 2008 verscheen een Australische waarschuwingsrapport over Safe Harbor en in 2010 werden schriftelijke vragen gesteld in het Europees Parlement. Zie :https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-010411+0+DOC+XML+V0//NL  Maar ook kunnen "derden" op afstand de...

Prejudiciële beslissing EU-Hof van Justitie. Gemeenten mogen zendmasten belasten !

08-10-2015 12:08
Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft in een  prejudiciële beslissing geconcludeerd dat de Gemeenten in de Europese Unie  mogen belasting mogen  heffen op zendmasten van de telecomindustrie. De pre-judiciele vragen aan het EU-Hof waren gesteld door een rechtbank uit...

Europees Hof van Justitie te Luxemburg verklaart Safe Harbor-verdrag met Amerika na 15 jaar ongeldig !

06-10-2015 11:27
Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft heden het zogeheten Safe Harbor-verdrag met Amerika (Vigerende regeling Safe-Harbor verdrag van de Europese Commissie van 26 juli 2000 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:NL:PDF  na 15 jaar ongeldig...

FIFPRO, de internationale vakbond voor profvoetballers maakt klachtprocedure aanhangig over de transferregels bij DG-Europese Commissie.

17-09-2015 23:38
Veel spelers krijgen hun salaris niet of niet op tijd betaalt. De huidige FIFA-regels zijn strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en medingingwetgeving alsmede strijdig met het vrije verkeer van werknemers. Zie ook op deze website...

Vuurwerkramp. Openbare Awb-hoorzitting 10 september 2015

10-09-2015 14:01
Onderstaand de pleitnota van datgene wat zijdens de heren Paalman en Bakker in eerste termijn is gesteld tijdens de openbare Awb-hoorzitting ten kantore van de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissment Overijssel te Zwolle.                  ...
<< 297 | 298 | 299 | 300 | 301 >>