Dossier Vuurwerkramp // In het Provinciehuis van Overijssel hebben 2 openbare hoorzittingen tussen GS - PS en Rudi Bakker uit Enschede plaats gevonden. Wie heeft de geheime stukken ? Liggen ze bij PS of GS ?

15-10-2021 17:01

Rudi Bakker wenste in beide zittingen openbaarmaking van 2 documenten o.g.v. algemeen openbaarheids-en waarheidsvindingsbelang om de redenen te achterhalen van het tussentijds opstappen van de secretaris van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp COV eind 2000 in de volksmond Commissie Oosting geheten.

Vast is komen te staan hangende de procedure dat de relevante gevraagde en tot nu toe geheim gehouden stukken bestaan en bij GS berusten. De Commissaris van de Koning heeft dat schriftelijke bevestigd aan de juridisch adviseur van Bakker. Aan de in de stukken genoemde personen zal de gelegenheid worden geboden een zienswijze in te dienen bij het Provinciaal Bestuur of zij zich wel of niet verzetten verzetten tegen openbaarmakiing waarna de het Provinciaal Bestuur een afweging zal maken van de belangen. De juridisch adviseur betoogde dat het algemeenn openbaarheids-en waarheidingsvindingsbelang elk ander belang overstijgt en vrijgave van de heime stukken onverwijld dient te geschieden. Het Provinciaal Bestuur heeft de zaak in beraad genomen. 

Bakker was na de zittingen evenals diens juridisch adviseur niet bereid voor nadere toelichtingen.  

 

Zie ook 

https://rudibakker.nl/

en

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-een-ambtelijke-hoorcommissie-van-gedeputeerde-staten-van-overijssel-hield-speciaal-belegde-openbare-zitting-op-verzoek-van-rudi-bakker-uit-enschede-bakker-die-middels-een-rekest-om-inzage-had-gevraagd-aan-gs-in-de-onder-haar-rust/

en

https://rudibakker.nl/dossiers/vuurwerkramp/

en zie brief aan kabinetsinformateur Mariëtte Hamer over de vuurwerkramp welke nu als agendapunt bij de twee informateurs Remkes en Koolmees op de onderhandelingstafel voorligt.

https://rudibakker.nl/2021/06/03/brief-aan-kabinetsinformateur-mariette-hamer-over-vuurwerkramp/

en zie

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp91/