HET LAATSTE JURIDISCH NIEUWS HET EERSTE OP EMLS

 

Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok. 

https://overheidenopenbaarheid.nl/jurisprudentie/raad-van-state-24-februari-2021-impact-ongekend-onrecht-persoonlijke-beleidsopvattingen-dode-letter-leeft/

https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view

https://emls.webnode.nl/search/?text=constitutioneel

 

Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2020 bloot staat aan politieke druk doen de Nederlandse rechters er 

verstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken 

zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na jarenlang 

procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van 

25 augustus 2004 (https://rudibakker.nl/media) alsmede van de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water 

gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie van het Enschedese stadsprojectontwikkelingsplan 

VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000. Mede gelet ook op het onlangs door de bekende klokkenluider 

Paul van Buitenen gepresenteerde review onderzoeksrapport over de Vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 ligt het houden 

van een parlementaire enquête meer dan in de rede !

Zie https://emls.webnode.nl/nieuws/   

 

============================================================================ 

Up-Date 6 Vuurwerkramp // In Den Haag werd een 1.700 pagina's dik klaagschrift ex art. 12 Sv ingediend om de strafbare feiten begaan door overheidsinstanties, gemeente Enschede, O.M., het Tolteam onderzoeksteam politie Overijssel vervolgd te krijgen.

 

Door Rudi Bakker werd een 1.700 pagina's dik rekest juncto ex art. 12 Wetboek van Strafvordering Sv ingediend bij het Gerechtshof Den Haag om de strafbare feiten begaan door overheidsinstanties, gemeente Enschede, O.M., het Tolteam onderzoeksteam politie Overijssel van voor, tijdens en na de vuurwerkramp vervolgd te krijgen. In het Art. 12 SV klaagschrift is naast de vele bewijsstukken ook het rapport van PvB integraal opgenomen. Naar verluid hebben ook de overige aangevers waaronder de heren Paalman en van Buitenen alswel een brandweerweduwe een klaagschrift ingediend. Daarnaast zijn nog procedures subjudice bij Hof van Discipline en de Raad van State o.a. over de rol van de advocatuur en de vuurwerkclassificatie(s) alsmede diverse verzekeringszaken en de weigering van 2 advocatenkantoren om de namen door te geven van hun aansprakelijkheidsverzekeraars.

 

De vraag is of het Nederlandse O.M., het Hof van Discipline en de Afdeling Bestuursrechtspraak haar eigen rol/functioneren wel kan onderzoeken in de zich reeds 20 jaar slepende vuurwerkramprechtszaak of ligt het aanvangen van een  prejudiciële  onderzoek- en verwijzingsprocedure door de Raad van State als hoogste nationale bestuursrechtsprekende instantie  bij het EU-Hof van Justitie te Luxemburg meer in de rede ?  De Raad van State heeft ook het wetsvoorstel wijzing Advocatenwet van advies voorzien t.b.v. Eerste- en Tweede Kamer ten aanzien van vaststelling.

 

Ingevolge art. 267 EU-Werkingsverdrag zijn nationale gerechten zoals de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en Hof van Discipline waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep verplicht  zich tot het EU-Hof te wenden wanneer zich vragen met betrekking tot de toepassing of uitleg van EU-recht voordoen.

 

Dergelijke vragen doen zich in de afwikkeling van de vuurwerkrampzaak voor weshalve voornoemde nationale rechters/rechtsinstanties verwijzingsplichtig zijn, aldus Rudi Bakkers gemachtigde, temeer nu de huidigeTweede Kamer niet zins is een parlementaire te gelasten blijkbaar omdat het politiek onwelgevallig is het 1700 blz. tellend vuurwerkramponderzoeksrapport van PvB in het publieke debat te behandelen. De mond vol over Polen en Hongarije en t.a.v. haar eigen rol in de vuurwerkramp van 13 mei 2000 overgaan tot zwijgen en wegkijken. Nederland op zijn smaltst!

https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view

 

============================================================================

 

Vuurwerkramp - In de Enschedese gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997 werd door het Enschedese gemeentebestuur

in een besloten gedeelte het voorkeursrecht gevestigd (Wvg). Waar zijn die notulen gebleven ? (Wie ?) heeft waar gezocht ?

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-het-enschedese-gemeentebestuur-zegt-dat-zij-de-notulen-van-het-ingelaste-besloten-geheime-gedeelte-van-raadsvergadering-van-2-juli-1997-niet-meer-kunnen-vinden-van-het-verslag-notulen-van-de-raadscommissievergadering-28-mei-1997-is-inmid/

============================================================================

 

Ultieme oproep van de twee asielkinderen Lili en Howick aan Nederland middels een met de handgeschreven open brief.

Zie: https://emls.webnode.nl/news/ultieme-oproep-van-de-twee-asielkinderen-lili-en-howick-aan-nederland/

============================================================================

 

V U U R W E R K R A M P  -  E N S C H E D E 

Zie de nieuwsrubriek :   https://emls.webnode.nl/nieuws/

Zie Rudi Bakkers site   :   https://rudibakker.nl/

Zie website van FTM    :  https://www.ftm.nl/artikelen/vuur-van-klokkenluider-van-buitenen?share=1

Zie EMLS-website link  :  https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-r-j-bakker-18-jaar-op-zoek-naar-het-causale-verband-openbaarmakingsprocedure-van-gedeeltelijke-besloten-geheime-enschedese-gemeenteraadsvergadering-over-recht-van-eerste-koop-loc-tollensstraat/

============================================================================

 

Persconferentie Vuurwerkramp Enschede - 20 juni 2018 

11:00 — 13:00 Den Haag

https://www.nieuwspoort.nl/agenda/overzicht/persconferentie-vuurwerkramp-enschede/?date=2018-06-20  

 

================================================ 

VUURWERKRAMP  PERSCONFERENTIE WOENSDAG 20 JUNI 2018  NIEUWSPOORT DEN HAAG. AANVANG 11:00 UUR

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-woensdag-20-juni-a-s-vanaf-11-00-uur-worden-de-onderzoeksresultaten-in-perscentrum-nieuwspoort-in-den-haag-door-onderzoeker-paul-van-buitenen-gepresenteerd/

================================================

Vuurwerkramp  / WVG-raadsbesluit Enschede

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-waarom-zwijgt-de-nieuwe-gemeenteraad/

Thans is bekend geworden dat de WVG in 1997 door de 

gemeente Enschede was opgelegd aan de eigenaar van de 

locatie en opstallen van SE Fireworks aan deTollensstraat 50 

te Enschede. Het onlangs vrijgevallen oplegging-en 

WVG-aanwijzingsbesluitbesluit gaat om de in die tijd grootste 

Binnenstedelijke Vinex-locatie het plan Groot Roombeek, ten 

noorden van het stadscentrum van Enschede met een 

oppervlakte toen in 1998 van 35 hectare. WVG staat voor Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten en een Wvg-aanwijzingsbesluit 

houd in de verplichting voor de eigenaar de onroerende zaak 

eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, tenzij er een 

uitzonderings-grond bestaat.Vanuit het onbekend gebleven 

6 blz. tellende Wvg-document komt de vraag boven drijven 

waarom dat gegeven niet algemeen bekend was op 

13 mei 2000 en de vraag waarom dat gegeven  niet is 

opgenomen in het zogeheten Oosting Commissie 

Onderzoeksrapport Vuurwerkramp (COV) en de 

tussenrapporten en het eindrapport van 2001. Middels een 

op 5 januari 2018 door de raadsman van de heer Bakker 

ingediend Wvg-openbaarmakingsrekest is de 

gemeenteraad van Enschede om opheldering verzocht. 

Wat ook tot nu toe na bijna 18 jaar nog onduidelijk is 

gebleven is de vraag of de 2 advocaten van SE-Fireworks 

VOF wel of niet de bedrijfsschade-claim hebben 

aangemeld bij bedrijfsverzekering van het bedrijf van de

heer Bakker. De vraag is : zo ja waar is het procesdossier, 

zo neen waarom niet?  Ook om meerdere en andere 

redenen ligt een parlementaire enquête in de rede. Wordt 

het niet eens tijd dat een zich zelf respecterende

gemeenteraad van Enschede, politiek gezien daartoe het 

voortouw neemt ?  

 

Zie ook o.a. :  EMLS-Rubriek Juridisch Nieuws 

https://emls.webnode.nl/news/pleidooi-voor-onderzoek-naar-vuurwerkramp/

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2

 

================================================

 

24 november 2017

Pleidooi voor parlementaire enquête naar Vuurwerkramp *

 

Er moet een parlementaire enquête komen naar hoe het 

Openbaar Ministerie (OM) het onderzoek deed naar de 

vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. Dat bepleit 

de bekende klokkenluider Paul van Buitenen, na drie jaar 

lang eigen onderzoek naar de ramp waarbij 23 doden vielen.

Van Buitenen meent dat het OM ‘naar een van te voren 

bepaalde uitkomst’ heeft gewerkt: de schuld moest liggen bij 

het bedrijf S.E. Fireworks en/of een brandstichter. Met het doel 

om de overheid buiten schot te houden. "Het vuurwerkbedrijf is 

gecriminaliseerd.  Lees verder op : 

EMLS nieuwsrubriek https://emls.webnode.nl/nieuws/

==============================================

 

VUURWERKRAMP  EN  DE  VERVALSTE  BEWIJSLAST 

Hans Moll in gsprek met Paul van Buitenen te horen en zien

op het onafhankelijk tv-station Café Weltschmerz

https://www.cafeweltschmerz.nl/

https://www.cafeweltschmerz.nl/vuurwerkramp-en-de-vervalste-bewijslast-hans-moll-en-paul-van-buitenen/

Parlementaire Enquête  Enschede

Zie ook : https://twitter.com/rudibakker

 

===================================================

Gaswinnings-instemmingsbesluit van de toenmalige minister van 

Economische Zaken van september 2016 als zijn wijzigingsbesluit 

van mei 2017 vernietigd door Raad van State.

===================================================

De Belgen hebben wel een Constitutioneel Hof !!!

Nederland als enige EU-Lidstaat niet. Waarom niet ?

===================================================

Is Nederland een belastingparadijs ?

===================================================

Recht op gezondheid of patentrecht ? Wat gaat voor?

=================================================== 

Speciale openbaarmakingszitting van  Raad van State over

gaswinning te Groningen op 15 november 2017

===================================================

Twee Twentse advocaten gaan verder als juridisch adviseur

na conflict met de Deken van de Orde van Advocaten te Ov.

Zie EMLS-Nieuwsrubriek. 

===================================================

Zie voor het overig juridisch nieuws de EMLS-nieuwsrubriek

=================================================== 

Nederlands O.M. nog niet klaar voor cybercriminaliteit.

Hoe is het gesteld met de cybersecurity bij rechtspraak?

Wanneer liggen alle rechtbankdossiers op straat ?

Digitaal procederen ?  Een historische vergissing !

Ook de Nederlandse orde van advocaten  begint blijkbaar

wakker te worden en wil nu ook een deltaplan digitalisering, 

althans een gemeenschappelijke visie op technologische 

ontwikkelingen ontwikkelen. 

Zijn ze niet te laat, want de “trein is net vertrokken” ?

Op het verkeerde spoor en in verkeerde richting. 

=================================================== 

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-waarheidsvinding-anno-2017-nederland-heeft-geen-grondwettelijk-hof-en-mist-daardoor-een-centraal-rechtscollege-dat-uitspraken-doet-over-de-nederlandse-grondwettelijkheid-van-de-wetten-of-andere-wets-krachtige-normen-en-verdragen-naam-adv/

De rechtbank in Buenos Aires heeft de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch vrijgesproken.

==============================================

27-12-2017 : Op 1 feb 2018 nieuwe president CRvB 

==============================================

22-12-2017 : Ontwikkelingen in de vuurwerkramp-zaak.

                      Thans blijkt dat de WVG in 1997 door de

                      gemeente Enschede al was opgelegd op

                      de locatie SE Fireworks. Waarom bleef dit

                      verborgen ? 

---------------------------------------------------------------------------------   

14-12-2017 : Orde van Advocaten, wel of niet ouderwets.

---------------------------------------------------------------------------------

14-12-2017 : EU-Lidstaat Nederland gered door de gong

---------------------------------------------------------------------------------

13-12-2017 : Nederland daagt Duitsland voor EU-Hof

12-12-2017 : Nederlandsse expert gevraagd voor onderzoek

---------------------------------------------------------------------------------

07-12-2017 : WODC

---------------------------------------------------------------------------------

06-12-2017 : 14.000 postbus-en brievenbusfirma’s
---------------------------------------------------------------------------------
 
29-11-2017 : Vrijspraak Nederlands-Argentijnse piloot J Poch 
---------------------------------------------------------------------------------
 
27-11-2017 : Jaarrekening advocaten-notarissenkantoor. 
--------------------------------------------------------------------------------
 
26-11-2017 : Vuurwerkramp: Schokkend.....................
--------------------------------------------------------------------------------
 
20-11-2017 : PSD2
--------------------------------------------------------------------------------
 
17-11-2017 : Vuurwerkrampzaak na verdaging opnieuw
                      voor de rechter op 12 december 2017.
--------------------------------------------------------------------------------
 
06-11-2017 :  Paradise Papers
--------------------------------------------------------------------------------
 
30-10-2017 :  EU-Poefprocessenfonds in de maak.
--------------------------------------------------------------------------------   
 
30-10-2017 :  ICANN 
---------------------------------------------------------------------------------
 
27-10-2017 :  Benoeming raadsheren in Hoge Raad
---------------------------------------------------------------------------------
 
20-10-2017 :  Overijsselse Deken-gate met in de rol 
                       oud-deken en burgemeester m.b.t. een 
                       langslepende bestemmingsplanzaak
---------------------------------------------------------------------------------
 
20-10-2017 :  De heer F. Grapperhaus wordt de nieuwe 
                      minister van Justitie. De heer S. Dekker wordt 
                      de nieuwe minister van Veiligheid.
---------------------------------------------------------------------------------
 
17-10-2017 : Weigering prejudiciele vragen te stellen.
---------------------------------------------------------------------------------
 
17-10-2017 : Gaat blockchain de advocatuur veranderen ? 
---------------------------------------------------------------------------------
 
16-10-2017 :  Nederland treedt toch toe tot het EU-O.M.
---------------------------------------------------------------------------------
 
12-10-2017 :  Bestuursrecht versus advocatentuchtrecht
---------------------------------------------------------------------------------
 
11-10-2017 :  Ministerie voor politie en justitie en een
                      ministerie voor de rechtstaat
---------------------------------------------------------------------------------  
 
06-10-2017 : Nederlandse rechters naar de rechter
---------------------------------------------------------------------------------
 
05-10-2017 : Vervolg vuurwerkrampzaak 
---------------------------------------------------------------------------------
 
04-10-2017 : Rehabilitatie – herziening – herroeping
---------------------------------------------------------------------------------
 
04-10-2017 : IRK-Rechtbank Amsterdam prejudiciele vragen
---------------------------------------------------------------------------------
 
03-10-2017 : Deurwaarders en AFM-vergunning
---------------------------------------------------------------------------------
 
02-10-2017 : Voorlichting Grondwetswijzigng
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
02-10-2017 : Cybersecurity in  de advocatuur
----------------------------------------------------------------------------------
 
29-09-2017 : Hedwigepolder (Conclusie AG)
----------------------------------------------------------------------------------
 
28-09-2017 : Advocaten procesvertegenwoordiging  
----------------------------------------------------------------------------------
 
25-09-2017 : Amici Curiae
----------------------------------------------------------------------------------
 
23-09-2017 : Advocaten verder door als juridische adviseurs
 
----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

22-09-2017 : Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht
                      advocaten in Nederland. 
------------------------------------------------------------------------------------
 
21-09-2017 : Rechtbank Overijssel wijst verzoek om voorlopige
                      voorziening tegen deken in KG af.
-------------------------------------------------------------------------------------
 
18-09-2017 : Digitale gatenkaas..Advocaten behoren niet bij wet 
                     verplicht te worden om digitaal te procederen en 
                     stukken elektronisch aan te leveren. 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
14-09-2017 : Middels kort-geding trachten ex-cliënten uit de regio 
                     Twente te verhinderen dat hun voormalig advocaat 
                     uit de Nederlandse provincie Overijssel 
                     vertrouwelijke gegevens moeten delen met de 
                     Deken van de Orde van Advocaten.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
14-09-2017 : Hoe is het gesteld met de cybersecurity bij 
                      Nederlandse rechtspraakinstanties ?
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12-09-2017 : Stukken over de MH17-ramp 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
11-09-2017 : O.M. Veertigduizend misdrijfzaken geseponeerd 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
08-09-2017 : Door hack persoonlijke informatie van mogelijk 
                     143 miljoen Amerikanen op straat. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
07-09-2017 : Nederlandse Staat verliest Kort Geding en moet 
                     op zo kort mogelijke termijn aan de vigerende
                     Europese luchtkwaliteitswet voldoen. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
.05-09-2017 : Kort Geding tegen de Deken van de Orde van 
                      advocaten Overijssel gerechtsgebouw Zwolle.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
01-09-2017 : Is het wetsartikel 9 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet 
                     aanleiding voor Gerechtshof Amsterdam tot het 
                     doen stellen van prejudiciële vragen?
---------------------------------------------------------------------------------------
 
31-08-2017 : Tegen de vuurwerkramp gerelateerde beschikking
                      van de gemeente Enschede van 22 juni 2017 is 
                      door belanghebbenden beroep aanhangig  gemaakt 
                      bij de rechtbank te Zwolle.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
29-08-2017 : Door een lek bij een kredietverstrekker liggen de 
                     privégegevens van zo’n 20.000 Nederlandse 
                     autokopers  op straat. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
29-08-2017 : Is elektronische identificatie, authenticatie en
                     standaarden geregeld bij wet in Nederland?
                     Welk risico loopt Nederland ? Wanneer wordt er in
                     Nederland voor de eigen bevolking een
                     Constitutioneel Hof geïnstalleerd net als in de 
                     overige EU-landen?
--------------------------------------------------------------------------------------
 
25-08-2017 : EU bespreekt fipronil-affaire begin september 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
24-08-2017 : Openbaarheid van Rechtspraak !
--------------------------------------------------------------------------------------
 
23-08-2017 : De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 
                     vult criterium 'gevolgen van enige betekenis' in. 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
22-08-2017 : ICT-achterdeursleutelproblematiek versus 
                      adequate wetgeving.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 21-08-2017 : ADVOCATEN OP TOEVOEGINGSBASIS 
                      ONDERBETAALD
---------------------------------------------------------------------------------------
18-08-2017 : Wettelijke regeling publicatie rechterlijke uitspraken
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
17-08-2017 : Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
                     Raad van State tegen het Luchthavenbesluit
                     Twente Airport.
--------------------------------------------------------------------------------------- 

17-08-2017 : Fosfaatreductieregeling voorwaardelijk buiten 

                     werking  gesteld door voorlopige voorzieningen-

                     rechter Den Haag.

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16-08-2017 : Verruiming klachtrecht zorgcliënt.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
15-08-2017 : Komt er in in Nederland een Ministerie van digitale 
                     transitie ?
---------------------------------------------------------------------------------------
 
14-08-2017 : Digitaal procederen via blockchain respectievelijk de 
                     private key ook een brug te ver in Nederland.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

11-08-2017 : De Europese Commissie (dagelijks bestuur van 

                     de EU)  wil topoverleg over de eiercrisis met de 

                     nationale ministers voor  voedselveiligheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 
10-08-2017 : Het aantreffen van Fepronil in de voedselketen i.c.
                     eieren en het verschil tussen de belangen van 
                     bedrijven enerzijds en de  belangen van de 
                     volksgezondheid anderzijds geeft des temeer de 
                     noodzaak aan om de NVWA  niet onder het 
                     ministerie van Economische Zaken te laten 
                     ressorteren!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
09-08-2017 : Verdwijnen banken door opkomst van blockchain ? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
08-08-2017 :  Rechtsbescherming op de schop vanwege 
                      decentralisaties. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

07-08-2017  : Europees Hof van Justitie gaat Prejudiciële vragen 

                      over Pas met voorrang behandelen.  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
03-08-2017  : Ook een curator (meestal een advocaat) dient zich 
                       aan de Wet te houden en dient op rechtens juiste 
                       wijze om te gaan met de diverse, soms 
                       tegenstrijdige belangen die er bij partijen en de 
                       gefailleerde(n) spelen.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Raadpleeg voor de jaren 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - April 2023
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom op de website van EMLS

EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP 

zie ook www.emls.eu  Bel voor eerste gratis advisering

ons centrale telefoonnummer  053 - 5723457                                                                                    

____________________________________________

De Juridische Coöperatie EMLS-U.A., (i.o.) ook wel genoemd EMLS of European Multilateral Law Service Group is een Nederlands samenwerkingsverband van zelfstandige en onafhankelijke juridische specialisten en  rechtspersonen binnen alle rechtsgebieden van zowel het Nederlands-als  Europees recht. Alle juridische dienstverleningen in geheel nieuwe vorm en toegankelijk voor alle justitiabelen tegen betaalbare tarieven.

 

Europese Hof procedures

 

Cassatie advies-en procedures

 

Procedures Raad van State

 

Hoger-beroep / Hof

 

Beroep / Rechtbank

 

Beroep en verzoekschriften

 

Second-opinion

 

Proef-processen

 

Juridisch advies en rechtsbijstand

 

Alle juridische dienstverleningen 

 

 

DiISCLAIMER

 

EMLS.EU heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen m.b.t. info-verstrekking en advies via deze website en respectievelijk emailberichtgevingen.

EMLS.EU kan niet garanderen dat haar informatie op deze website actueel en foutloos is. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

EMLS.EU kan niet een beoogde uitkomst c.q. effect garanderen bij gebruik van deze website .

EMLS.EU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onvolledige c.q. verouderde informatie op deze website.

EMLS.EU staat niet in voor de inhoud van andere sites waarnaar zij via links enz. verwijst.

EMLS.EU aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid wegens onjuistheden en/of onvolkomenheden op deze website . 

 

EMLS  Algemene Voorwaarden.

=======================

Afschrft van de EMLS Algemene Voorwaarden wordt U voor het verstrekken van een opdracht aangeboden .

 

EMLS wijst U er op dat het gebruik van internet en  e-mailverkeer nooit voor honderd procent  veilig is. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie per e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.