Nieuws

Transparanter toezicht op advocaten.

23-01-2014 21:54
Naar verluid zijn er plannen om het toezicht op  advocaten te doen laten plaatsvinden door een Centraal College van Toezicht.   Genoemd College bepaalt niet alleen het toezichtbeleid op de advocaten maar de eisen waaraan het toezicht dient te voldoen. De Nederlandse staatssecretaris van...

Vanaf 1 januari 2014 geen heffing productschappen meer !

08-01-2014 18:59
Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen per 1 januari 2014. Dit betekent een lastenverlichting van circa €220 miljoen voor bedrijven. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat er voor moet zorgen dat de taken van...

European Multilateral Law Service Group wenst U een voorspoedig en gezond nieuwjaar !

05-01-2014 17:10
EMLS adviseert ook in 2014 op verzoek van advocaten en/of  hun respectievelijke cliënten  hoe zo optimaal mogelijk kan worden geprocedeerd in hoger beroep en  met name wat betreft het zo optimaal mogelijk procederen in cassatieberoep bij de Hoge Raad.  Des verzocht worden de...

Besloten clubcriterium en het ingezetenecriterium zijn niet in strijd met de Grondwet, het internationale recht en het Europese recht.

24-12-2013 17:41
 Het besloten clubcriterium en het ingezetenencriterium zijn niet in strijd met de Grondwet, het internationale recht en het Europese recht. Dat staat in de conclusie die Staatsraad Advocaat-Generaal mr. Keus vandaag (24 december 2013) heeft uitgebracht. De voorzitter van de Afdeling...

Europese richtlijn over de verplichte opslag van gsm- en mailgegevens strijdig met de Europese grondrechten.

13-12-2013 19:21
De Europese richtlijn over de verplichte opslag van gsm- alsmede  mailgegevens is in strijd met de Europese grondrechten concludeerde de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie op 12 december 2013. Voornoemde conclusie is niet bindend, maar vormt doorgaans wel een relevante...

Nederlandse Orde van Advocaten onder vuur.

11-12-2013 14:33
De Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft bij vonnis van 13 november ( 2013 C/02/260603 / HA ZA 13-152 ) bij voorraad uitvoerbaar verklaart voor recht dat de Orde jegens eiseres (advocaat) onrechtmatig heeft gehandeld door bij het door de Orde verrichte onderzoek het beginsel van hoor en wederhoor...

Europese Commissie is niet verplicht om een onderzoekdossier in een niet-nakomingsprocedure openbaar te maken.

27-11-2013 20:36
Het EU-Hof heeft in haar arrest van 14 november 2013 gedaan n.a.v. het beroep van een Portugese milieu organisatie bepaald dat het Dagelijks Bestuur (Europese Commissie) niet verplicht kan worden om  ingevolge de toepasselijke openbaarheidsregels om het betreffende onderzoekdossier in een...

65 jarige Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

22-11-2013 13:04
Op dinsdag 10 december 2013 bestaat De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 65 jaar. Redactionele bijdragen en/of op-en bemerkingen over het functioneren van de mensenrechten kunt U zenden aan info@emls.eu Wij zien Uw reacties met belangstelling tegemoet !   Secretariaat...

Samenvatting advies over wijziging van de Wet werk en bijstand

12-11-2013 15:44
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten). Het wetsvoorstel is op 12 november 2013 bij de Tweede Kamer...

Uitspraak over vrije advocaatkeuze van de Achtste Kamer van het EU-Hof van Justitie d.d. 7 november 2013 inzake een verzoek om een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad der Nederlanden m.b.t. uitlegging van artikel 4, lid 1, van richtlijn 87/344/EEG v

07-11-2013 14:05
                                                  
<< 188 | 189 | 190 | 191 | 192 >>